نامه شكايت امير به تراكتور نرسيده؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــر قلعهنويــي كــه در دو دوره هدايت سرخپوشــان تبريز را بر عهده داشــت و فصل قبــل نيز با وجود مشــكالتي كه از لحاظ جذب بازيكن براي اين تيم پيــش آمد، براي دريافت مطالباتش از اين باشــگاه بــه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال شكايت كرد. قلعهنويي عالوه بر فصل گذشــته مطالبات ديگري نيز از باشگاه تراكتورسازي دارد كه به دنبال وصول بدهيهاي خود از اين باشگاه تبريزي است.

خبــر شــكايت قلعهنويــي از باشــگاه تراكتورسازي اما در شرايطي در رسانهها منتشر شده كه نامه رسمي اين شكايت از سوي كميته انضباطي فدراســيون فوتبال يا سازمان ليگ به دست مسووالن باشگاه تبريزي نرسيده است.

اينطور كه شنيده ميشــود، 5۳ درصد از مطالبات فصل شــانزدهم قلعهنويــي و مبلغي از نيمفصل پانزدهم، از ســوي باشــگاه تبريزي پرداخت نشــده اســت و ســرمربي فعلي تيم فوتبال ذوبآهن اصفهــان، براي اين موضوع به كميته انضباطي شكايت كرده است اما برخي از منابع خبري باشــگاه تراكتورسازي اعالم كردند در مورد شكايت سرمربي ســابق اين تيم، نامه رســمي از ســوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال يا سازمان ليگ به دست مسووالن باشگاه تبريزي نرسيده است.

نكتــه قابل توجه اين اســت كه قلعهنويي با اينكه هنوز از باشــگاه تراكتورســازي طلبكار اســت اما بايد مبلغ 10 ميليــون تومان را براي دريافت برگه خروج از اســتان به هيأت فوتبال استان آذربايجان شرقي پرداخت كند. اين هيأت فوتبــال اعالم كرده كه مطالبات يك ســرمربي از باشــگاه با مبلغي كه او بايد براســاس قانون بــراي دريافت برگــه خروج از اســتان بپردازد، هيچ ارتباطي ندارد. درســت اســت كه شكايت قلعهنويي از باشــگاه تراكتور ارتباطي به اين 10 ميليــون تومان ندارد اما موضوع اين اســت كه در حــال حاضر به خاطر اين مشــكل قلعهنويي نميتواند قرارداد خود را با ذوبآهن منعقد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.