تجربه بزرگان، انگيزه جوانان و حمايت هواداران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - حبیب چرندابي ‪Habib Charandabi‬

با شــروع ليگ هفدهم، تيم پرطرفدار تبريز در نخستين بازي خود در اهواز به ميهماني اســتقالل خوزستان ميرود. تراكتورســازي كه در ديدارهاي رفت و برگشت دو سال گذشتهاش برابر آبيپوشان خوزستان هرگز تسليم نشده، اين بار در شرايطي كامال متفاوت به مصاف حريف خود ميرود. تيم سرخپوش تبريزي كه از نيمفصل ســال گذشته نامهرباني فوتبال بيرحم در كنار بيتفاوتي مديرانش نســبت به تعهدات و از طرفي مشكالت مالي را كامال احســاس كرد، عمال سوار بر غلتك در مســير پرپيچ و خم «بد» قرار گرفت. مســيري كه متاســفانه با محروميت از يارگيــري در ابتداي فصل، جدايي بازيكنان شــاخص و حاال در موردي جديد بروز مصدوميتها نگرانيها را در اين تيم افزايش داده است. تراكتورســازي در ليگ هفدهم با شرايطي سخت گام به ميدان ميگذارد. ايــن تيم با بحران پروندههاي موجود در فيفا روبهروســت و از طرف ديگر در حالــي كه ســاير تيمها خود را مســلح به بازيكنان متعدد و شــاخص ميكردنــد، اين امكان براي تيم تبريــزي مهيا نبود و تازه چند بازيكن هم از تراكتورســازي رفتند تا اين تيم از دروازه تا خط حمله دچار نوعي تقليل شود. تراكتورسازي در كنار تمام اين نكات منفي بارز و واضح، با بهرهگيري از چنــد اهرم ميتواند روند كار را تغيير دهــد. اول آنكه اين تيم از نفرات جــوان بهره خواهد برد؛ نيروهايي كه حضور و عملكرد آنها نظير يك جعبه اســرارآميز و غيرقابل پيشبينــي خواهد بود. اگــر جوانهايي كه در تيم حضور دارند باكيفيت ظاهر شوند، جاي خالي بازيكنان بزرگ پيشين را پر ميكنند و اين موضوعي اســت كه تا پيش از قرار گرفتن تراكتورسازي در جريان ليگ نميتوان به دقت دربارهاش صحبت كرد. دومين گزينه مثبت را در چگونگي حمايت از اين تيم بايد مطرح كنيم كه بي شــك براي هر تيمي يك نكته برجسته و روحيهآفرين است. هواداران تراكتورســازي در اين فصل وظيفه سنگيني بر دوش دارند و بايد با حضور گسترده در ورزشگاه و تشويق تيم نقش خود را به بهترين شكل ايفا كنند. سومين مورد را بايد در كاريزماي نام تراكتورسازي عنوان كنيم. نامي كه اعتبار پشــت آن داشته كمي نيســت و بدون شك ساير تيمها را ميتــوان با اعتبار و نام بزرگ تراكتورســازي تحت تاثير قرار داد. بازيكنان وفادار باشــگاه را كه در اين تيم نامي ماندگار پيدا كردند، بايد حمايت كرد اما در كنار اين نامها بايد بازيكنان جوان نيز قدر موقعيت و شانســي را كه گلمحمدي در اختيارشــان گذاشته، بدانند و با ارائه تمامي تواناييهايشان پاسخ اعتماد اين مربي را بدهند. تراكتورســازي با توجه به وضعيت فعلياش براي تيمهاي بزرگ و كوچك همچون اژدهايي بدون بال و آتش مينمايد اما بي شك آنها از همين اژدها هم هراس دارند و در مقابلش با تمركز و شرايطي توام با احترام صفآرايي خواهند كرد؛ هر چند اگر آنها تيم امســال تراكتورسازي را ضعيف و ناتوان تلقي كنند، بزرگترين امتياز را در اختيار قرمزها قرار دادهاند. تراكتورسازي در هفته اول ليگ ميهمان است و شاگردان يحيي گلمحمدي بايــد در اهواز مقابل قهرمان دو فصل پيش بايســتند؛ تيمي كه با توجه به شــرايطش همواره موي دماغ تيمهاي بزرگ بوده و هرگز حريف ســاده و ضعيفي به حســاب نميآيد. بعد از يك رفت و برگشت ناموفق به سپاهان، عبدا... ويســي حاال به شــهر زادگاهش برگشته و تقريبا قصد دارد با تيمي كه بخشــي از تركيب فصل قهرماني خود را همچنــان در اختيار دارد، باز هم كار بزرگي را به انجام برســاند. قطعا تراكتورسازي در اهواز كار راحتي نخواهد داشــت. رقيب اصلي اين تيم پيش از اســتقالل خوزستان، گرماي 50 درجه جنوب اســت كه شايد با توجه به ســاعت برگزاري بازي اندكي از شــدت آن كاسته شود اما بدون شك شاهد تاثيرات جوي بر اين بازي و تراكتورسازي خواهيم بود. البته نميتوان از قرعه نه چندان مطلوب تراكتورسازي تا پايان هفته چهارم و رويارويياش با تيمهاي مدعي بيتفاوت گذشت و وظيفه انبوه هوادار اين تيم است كه با صبوري و فارغ از نتايجي كه حاصل ميشود، تراكتورسازي را در هفتههاي آغازين ليگ حمايت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.