در جست وجوي جا براي برناردسكي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جك استيونز ‪Jack Stevens‬

قلــب هواداران فيورنتينا با شــنيدن خبــر انتقــال فدريكــو برناردســكي به يوونتوس به درد آمد اما يك سوال هم به ذهن يوونتوسيها رسيد: اين بازيكن 23 ساله براي چه خريداري شده؟

او كه در قلب توســكاني به دنيا آمده و بزرگ شــده، خيلي راحت در فيورنتينا به شــهرت نرسيد. شكســتگي قوزك در سال 2014 و دوران بازي در كروتونه در كارنامه بازيكني است كه يوونتوس برايش 40 ميليون يورو داد.

در حالــي كــه فيورنتينــا همچنان در مشــكالت غلت ميزنــد، يوونتوس از فرصت به دست آمده استفاده كرد. چهار ماه قبــل وقتي در جريان يك مصاحبه از برناردسكي خواستند شــال يوونتوس را بردارد، امتناع ورزيد.

چنيــن پاســخ محكمي به دشــمن قديمــي براي هواداران خيلي خوشــايند بــود اما او احســاس كــرده ميتواند در بزرگترين صحنهها خودش را نشان دهد و واقعيت اين است كه او بيش از پيراهن ارغواني تيمش رشد كرده بود.

ارزش واقعي او در همه كاره بودنش است. او بازيكن گرانبهايي است، عضو تيم ملــي ايتاليا با تكنيك فوقالعاده و آگاهي مكاني.

تنها چيزي كه كم دارد، تجربه است و گاهي ماجراجويي باعث ميشود نتيجه الزم را نگيرد و مثال دريبلهاي شــگفت انگيزش به اوت منجر ميشود.

او در فصــل 2015-2016 بهعنوان يك هافبــك عرضي در سيســتم -2-1 3-4 پائولو سوســا بازي كــرد و انرژي و قدرت دريبل زنياش، درخشش ماركوس آلونسو در آن سمت را تكميل ميكرد.

مربي پرتغالي فصل قبل او را بيشــتر در ميانه ميدان و در پســت شــماره 10

دیلی میل- پل پوگبا که از هواداران

است، این بار با جان وال، بازیکن واشینگتن ویزاردز و آل استار مالقات کرد و عکس یادگاری گرفت.

به كار گرفته و اين يعني تاكتيســين باور دارد بازي برناردســكي چندوجهي است. همانطور كه ميتوانــد با توپهاي عمقي تيــم را راه بينــدازد ميتواند نوع ديگري بازي كند و مدافعان حريف را دريبل بزند.

از نظر تاكتيكي، ورود برناردسكي به يوونتوس جذاب است. اگر جدايي لئوناردو بونوچي باعث بازطراحي سيســتم مكس آلگري در فصل جديد شــود، برناردسكي ميتواند خيلي مفيد باشــد، عالوه بر آنكه او يكــي از اعضاي اســتعدادهاي جوان آينــده فوتبال ايتاليا اســت و با توجه به سابقه يوونتوس درباره بازيكنان تيم ملي ايتاليــا، 40 ميليون يــورو براي او چيزي نيست.

بــا هنرنمايي فصل قبــل آلگري در تغيير سيستم به 4-2-3-1 براي انطباق با استعدادهاي هجومي موجود، شايد جا براي برناردسكي تنگ باشد.

حاال كــه داگالس كاســتا به تورين آمده و خستگي ناپذيري ماريو مانجوكيچ مكمــل بــازي ورودي برزيلــي اســت، برناردسكي با مشكل مواجه ميشود.

تولد دوبــاره پائولو ديبــاال در نقش شــماره 10 پشت سر گونســالو ايگواين، مربــع خط ميانی در فصــل قبل را كامل كرد.

اگــر آلگري به هافبكهاي عرضي رو بياورد، كســي بيشــتر از خوان كوادرادو و الكس ســاندرو شايســتگي ندارد و اين يعني برناردســكي در ابتدا به اندازه كافي بازي نميكند.

اگرچــه غالــب هــواداران فيورنتينا از سيســتم 3-4-2-1 سوســا رضايــت نداشــتند، برناردسكي پشــت سر مهاجم درخشيد.

اگــر آلگري بخواهــد همزمان از دو شماره 10 اســتفاده كند، ديباال كنار اين ايتاليايي ميدرخشــد. بــا چنين ظرفيت هجومي و توانايي برناردســكي براي بازي در چند پســت، او خريــد فوقالعادهاي ميشود.

كامال جدي گفته ميشود برناردسكي ميتواند مهمتريــن خريد اين فصل يووه باشــد. شايد بازيكن ســابق ويوال، آلگري را دچــار ســردرگمي تاكتيكــي كند اما مشكالت بزرگتري را ميتواند حل كند.

منبع: فوتبال ایتالیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.