در جست و جوی چیزی بیش از هیجان صرف

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

در آغاز لیگ برتر هفدهم باید آرزو کرد این مسابقات برخالف ادوار قبلی چیزی بیش از هیجان صرف باشد و در آن صورت باید به موارد ذیل رسیدگی کرد:

-1 بدهکاریهای عمدتا چشمگیر اغلب تیمها به جای خود باقی است و تضمین گرفتن این نکته از تیمها کــه «در بازپرداخت این دیون اهتمام ورزند» پایانی بر اصل مشکل نیست. وقتی ســازمان لیگ (ولو فقط به حرف) تاکید میکند که حتی به رغم شروع مسابقات اجازه استفاده از نفرات جدید تیمها را تا زمان تسویه حسابهای آنان نمیدهد این جدیترین ســند در خصوص استمرار مشــکالت موجود در این زمینه اســت و همین که به نفت تهران «مظهر بدهکاریهــای عظیم به این و آن» هم اجازه شرکت در رقابتها داده شده، نشــانگر این واقعیت است که حرفها و اقدامات سران فوتبال چندان با یکدیگر همخوانی نــدارد و عزم برای برچیدن بدهکاری و بدهکاران از صحنه لیگ نخست کشور، آنقدرها هم جدی نیست.

-2 در ارتقــای کیفیــت زمینهای لیــگ همتی عظیم به کار گرفته نشده اســت. شهرداریها که مالکان استادیومهای بسیاری از تیمهای حاضر در لیگ هستند، ردیف بودجهای در این زمینه ندارند و مالکان باشــگاهها هم طبعا معتقدند خرج کردن در راه ترمیم استادیومهایی که مالکیتش متعلق به دیگری اســت عین خطا و نشــانه ندانستن اصول کار و به واقع تاجر نبودن است!

-3 قیمــت خرید بازیکنــان باز هم رو بــه افزایش رفته و این نشــان میدهد که مدیران باشگاهها برخالف آنچه میگویند ســعی واقعی در مهــار قیمتها ندارند. حتی سازمان لیگ نیز معترف اســت که اطمینان ندارد برگههای قراردادی که از باشگاهها دریافت میدارد حاوی ارقام واقعی انتقالها باشد و احتمال میدهد که ارقام اضافهای به شکل زیرمیزی رد و بدل شده باشد.

معموال لیگ برتر یک کشور بر اساس مناســبات اقتصادی این چنینی سست و غیرقابل اعتماد بنا نهاده نمیشود.

-4 جوانگرایی وســیع در میان داوران و کنار گذاشــتن مسنترها چه به صورت قانونی و با اســتناد به ســن فزایندهشــان و چه با ابزارهایی به جز ایــن نمیتواند در درازمدت بیفایده باشد اما در کوتاه مدت فهرست داورانی را برای لیگ هفدهم فراهم آورده که خالی از نامهای پرطمطراق اســت و ســوابق به ما میگویــد بازیکنان بعضا زیادهخواه کشــورمان معموال در مقام اعتراض توی شکم داورانی میروند که شایسته اما مظلوم و بدون نام هســتند. آیــا کمیته داوران و دپارتمــان داوری که کار خوب و شایســته جوانگرایی در امر داوری را ساماندهی و اجرایی کردهاند به این وجه از قضیه فکر کردهاند که در غیاب وزنههایی مثل ترکی، کدام داوران میخواهند با ایجاد احترام و حتی رعب در دل بازیکنان ماجراجو لیگ را به سالمت از آب درآورند؟ آیا یک علیرضا فغانی صرف که به سبب اشــتغاالتش در جام جهانی 201۸ هزار و یک جور گرفتاری دارد، برای ایجاد چنین فرآیندی در لیگ هفدهم به تنهایی کافی است؟

-5 به رغم هشــدارهای مکرر به ســپیدرود و حتی پارس جنوبی جم، سازمان لیگ ســدی اداری در راه حضور دو میهمان تازه لیگ برتر در صحنه مسابقات امسال ایجاد کرده و آنها بــه طرق دلخواه خود میزبان دیدارهای خانگیشــان خواهند بود. ســپیدرود در حالی به ورزشــگاههای عضدی رشت و ســردار جنگل چشم دارد که حتــی خودیهایش هم معترفند کــه ویژگیهای آنان با هر چیــزی همخوانی دارد اال استادیومهای اســتاندارد و پارس جنوبی هم در شــرایطی به امتیازات دیدارهای خانگیاش بخصوص در مســابقات دو ماه نخســت فصل (که مقارن با گرمای شدید اســتانهای جنوبی کشور است) دل بســته که رقبا نمیدانند به کجا باید بروند و چه چیزی انتظارشــان را میکشــد. وقتی خودیها هم نمیدانند، بدیهی است که «ای اف ســی» در پروســههای جدید تحقیقاتی و اقداماتیاش بیشترین خط و نشانها و اولتیماتومها را برای فوتبال ما حک کند و تهدید به کنار گذاشــتن باشــگاههای غیر استاندارد و فاقد تشکیالت قوی کند.

-6 فصلی که نقــاط پایانی و هفتههــای آخرش به جام جهانــی 201۸ پیوند میخورد، بدیهی اســت که از مالحظات این مســابقات بســیار لطمه خواهد خورد. کارلوس کیروش برای اردوها و مســابقات تدارکاتی تیم ملی ایران در طول این فصل 100 روز فرجه خواسته و ســازمان لیگ نیز این امر را در برنامه مسابقات لیگ اعمال کرده و این به معنای تعطیالت مضر و طوالنی و متعدد و برگزاری فشــرده و آســیب رسان رقابتهای لیگ در سایر اوقات فصل اســت. از آنجا که بدیهی است این فرآیند معترضان زیادی را موجب شود، جا دارد که فدراسیون از حاال دوطرف ماجرا (سرمربی تیم ملی و باشگاهها) را از مسیر یک تقابل شدید و تازه دور نگه دارد و عالج واقعه را قبل از وقوع کند. آیا حرکتی موثر در این راستا انجام شده است؟

-7 بخشــی از «حاشــیه»های ویرانگر لیگ از گفتار و رفتار کسانی برمیخیزد که باید آرامشســازان لیگ باشند و چون این اصل بدیهی هم توسط بعضی بازیکنان، مربیان و مدیران رعایت نمیشود، باید دست کمیته انضباطی برای نشاندن خاطیان بر سر جایشان باز باشد. آیا سران فدراســیون چنین تمهیداتی را فراهم کرده و اجازه میدهنــد که مجازاتهای مقرر به طور تام و تمام و بدون اصالحات چند باره و به قصد تادیب قانونشکنان اجرا شود؟ ما هم مثل شما پاســخ دقیق سوال فوق را نمیدانیم اما این را میدانیم که اگر از هر یک از موارد فوق به ســادگی گذر کنیم لیگ هفدهم نه منبع حیات مفید بلکه مامن برخوردهای آتشــین و رفتارهای بس ناگوار خواهد بود که جز افزایش ویرانیهای انضباطــی و کثرت لغزشهای اخالقی ثمری برای فوتبال ناآرام کشــور در برنخواهد داشــت و جز تضعیف این فوتبال یادگاری عمده بر جای نخواهد نهاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.