سياه و سفيدهای ليگ هيجانانگيز

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

هیجان زدهایــم؛ لیگ برتر، لیگ باشــکوه، لیگ هیجان و لذت از فوتبــال از امروز آغاز میشود. همه ما که فوتبال را دوســت داریم و از پیگیری و تماشایش کیف میکنیم، مدتها منتظر امــروز بودیم تا یک فصل جدید را با اتفاقات تــازهاش تجربه کنیم. لیگ هفدهم که از امروز شــروع میشــود، مثبت و منفیهایی دارد که باید به آنها توجه شود تا نیمه خالی لیوان فوتبال به سمت پر شدن برود.

*** لیگ هفدهم در ســال منتهی به جام جهانی، از کیفیت باالتــری برخوردار خواهد بود؛ بیشک تمام بازیکنان شاغل در تیمهای لیگ برتری از امروز کوششی مضاعف را آغاز خواهند کرد تا توجه سرمربی تیم ملی را به خود جلب کنند و در انتهای لیگ در زمره مسافران روسیه قرار بگیرند. این اتفاق، به داغ شــدن موضوع رقابت در فوتبال کمــک خواهد کرد. بازیکنان نیمکتنشین با شدت بیشتر در تمرینات تالش میکنند تا به ترکیب اصلی برسند و بازیکنان ثابت هم باید مراقب باشــند که در این کورس 30 هفتهای قافیه را به دیگران نبازند. این یک رقابت درون تیمی اســت که در تمام باشــگاهها با آغاز لیگ شدت بیشــتری میگیرد تا نگاه مربیان لیگ را به خود جلب کند. اما همین بازیکنان وقتی در تقابل با دیگر باشگاهها به میدان میرونــد، رقابت دیگری هم دارند که آنجا باید همپســتیهای خود در تیمهای رقیب را کنار بزنند و نظر مرد پرتغالی را جلب کنند.

*** فارغ از این رقابت که دیدنی و تماشــایی خواهد بود، جدال تیمهای بزرگ با ستارههای شناخته شدهشــان برای ایستادن بر پله باالتر، نوع دیگری از رقابت را پیش روی ما میگذارد. در شروع لیگ، چه تیمهایی که تازهواردند و چه تیمهایی که سابقه و قدمت طوالنی و جامهای متعددی در کارنامه دارند، همه و همه به باالی جدول نگاه میکنند اما با گذشــت چند هفته، جدول مسابقات به دو قســمت تبدیل میشــود. گروهی که برای قهرمانی و گرفتن سهمیه آســیایی میجنگند و گروه دیگر برای فرار از ســقوط. همین موضوعات به لیگ جاذبههای تازهای میبخشد که همه بازیها دیدنی شود و برای هواداران حساس و تماشایی.

*** به نیمه پر لیوان اشــاره شــد؛ به بخشهایی که فوتبال را برای هواداران جذاب و دیدنی میکند اما زیر پوست این لیگ جذاب و پر هیجان، بحرانها و مشکالتی جریان دارد که پیش از آغاز آن نشانههایش آشکار شده است.

روز گذشته اعالم شد که باشگاه نفت تهران به دلیل بحرانهای مالی و مالکیتی از هرگونه فعالیت منع شده است. ســوای این بحث که حضور آنها در سوپرجام غیرقانونی بوده و تکلیف این تیم در آســتانه آغاز لیگ برتر چیست، یک پرسش اساسیتر پیش روی ما قرار دارد: چند تیم دیگر مثل نفــت تهران با بحرانهای مالی پــا به لیگ برتر میگذارند و آیــا این تیمها با مشکالتی که در مجموعه خود دارند، مانع اوج گرفتن لیگ و فوتبال نخواهند شد؟

امروز همه خوشــحال از آغاز لیگ، بیتوجه به مشکالت باشــگاهها در انتظار سوت آغاز بازیها هســتند اما باید پذیرفت که بعد از چند هفته از آغاز بازیها و ته کشیدن اندک پولی که در حساب تیمهای بحرانزده هســت، صدای بازیکنان و مربیان طلبکار بلند خواهد شد؛ تعطیل کردن تمرینات به نشــانه اعتراض و تهدیدهای نخنما شــده بازیکنان با این مضمون که در لیگ بازی نمیکنیم، از همین امروز قابل پیشبینی و آشــکار اســت. به این بحرانها، باید به موضوع تازه طلبکاران هم اشــاره کرد که از یک ماه پیش با قانون جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به دریافت مطالبات قدیمی خود از باشگاهها امیدوار شدهاند. با این تفاسیر، لیگ هفدهم تفاوتهای دیگری هم به نســبت لیگهای قبل خواهد داشــت؛ نظیر آنچه در فصل گذشته برای استقالل و تراکتورســازی رخ داد و فیفا آنها را به دلیل پرداخت نکردن مطالبات بازیکنان خارجی از نقل و انتقاالت محروم کرد، شــاید به شــکل حادتــری در فصل هفدهم گریبان تیمهای بیشتری را بگیرد. 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا همگی با بدهیهای هنگفت و سنگینی مواجه هســتند و به برخی از آنها اولتیماتوم جدی از سوی ایافسی داده شد. نمونهاش باشگاه اســتقالل است که باید تا شهریورماه بدهی آندو و کاوه رضایی را تسویه کند. البته این تیم شاکیان تازهای را پشت در باشگاه در صف انتظار میبیند.

نفــت تهران – یکی از نمایندگان ما در لیگ قهرمانان آســیا – از هرگونه فعالیت محروم شده که خود بحث مفصلی را میطلبد.

لیگ هفدهم از امروز آغاز میشــود و بحث بدهیهای انباشــته و شــفافیت مالی – که نهادهای بینالمللی روی آن انگشــت گذاشتهاند – در این فصل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت و بیم آن میرود که باشــگاههای متعددی با حکمهای ســنگین ایافســی و فیفا با محرومیت و جرایم ســنگینی مواجه شــوند و چه بســا پروانه حرفهایگری آنها باطل شود. مجموعه این دغدغهها در آســتانه لیگ باعث شــده تا با تردید به لیــگ هفدهم نگاه کنیم و نگران باشــیم که این لیگ جذاب و باشکوه، سرانجامی شیرین و خوشــایند برای ما خواهد داشــت یا اتفاقات غیرمنتظره فوتبال را بــه کام هوادارانش تلخ خواهد کــرد. امیدواریم که فدراســیون فوتبال در همین ابتدای کار با اقدامات پیشــگیرانه و اعمال قوانین سرسختانه و قاطع، اجازه ندهد که موضوعات فوتبال باشــگاهی ما در محاکم بینالمللی به رای گذاشــته شــود و تصمیماتی اتخاذ شــود که به فوتبال باشگاهی و ملی در آســتانه جام جهانی روسیه آسیبهای جبرانناپذیری وارد کند.

با تمام این دغدغهها، به لیگ برتر ســالم میکنیم و بیصبرانه تماشای بازیهای زیبا را انتظار میکشیم.

سرمقاله

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.