محمودزاده: برگزاري دیدار سوپرجام با دستور ساکت بود، تخلفي نکردیم

عذر بدتر از گناه سازمان ليگ

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فریبرز محمــودزاده در خصوص حضور غیرقانوني نفت در ســوپرجام اینطور حرف ميزند: «اول اینکه فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ نشــان دادهاند، تبعیضي بین تیمها قایــل نخواهند شــد. مجوزهایي هم که بــه تأیید دبیرکل فدراسیون و رییس ســازمان لیگ ميرسد، مربوط به فصل جدید مســابقات اســت. اگر باشــگاهي مجوز نگیرد، براي فصل جدید به مشــکل خواهد خورد و این مساله ارتباطي به فصل گذشــته ندارد. در این خصــوص باید بگویم بنا به قوانین صریح فیفا، فصل جدید مسابقات از زمان شروع لیگ اســت و سوپرجام مربوط به فصل جدید مسابقات نميشود. این دیدار به نوعي پیش مســابقهاي بین قهرمانهاي فصل گذشــته است که در تمام دنیا نیز پیش از آغاز فصل جدید برگزار ميشــود. طبق قوانیــن فیفــا و آییننامههایي که خودمــان داریم، فصل جدید فوتبال مــا از عصر امروز آغاز ميشــود. مجوز و نامه ســاکت و تأییدیههاي بهاروند براي جلوگیــري از فعالیتهاي برخي تیمهــا از جمله نفت هم مربوط به بازي ســوپرجام نميشــود و از زمــان آغاز فصل جدید است.»

رییس کمیته نقلوانتقاالت سازمان لیگ حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «ســوالي که من دارم، این اســت که چرا فقط مشــکل نفت را ميگویند؟ پرسپولیس هم که در سوپرجام شرکت داشت، از بازیکنان جدید خود استفاده کرد و فقط نفت نبود که از بازیکنــان جدید خود بهره برد. این بازي مربوط به جدال قهرمانهاي فصل قبل بود اما در زمان نقلوانتقاالت فصل جدید برگزار شــد. متأسفانه برخي افراد بسیار عجوالنه برخورد و اعالم کردند که کمیته نقلوانتقاالت تخلف کرده اســت. من صددرصد زیر نظر مدیران سازمان لیگ و فدراسیون کار ميکنم و هیچکس نميتواند زیر نظر این مدیران تخلف کند. زماني هم که نامه ساکت به سازمان لیگ ارسال شد، دو سه روز به بازي سوپرجام مانده بود. من و بهاروند همان موقع با ســاکت تماس گرفتیم که او تأکید کرد نامهاش براي فصل جدید مســابقات است و براي بازي ســوپرجام نیز مجوز ثبت موقت داده شــود. یعني با مجوز دبیرکل ثبت موقت انجام شد و بازي را برگزار کردیم.»جالب است سازمان لیگ به نوعي عذر بدتر از گناه را بیان ميکند، طبــق صحبتهاي محمــودزاده به نظر ميرســد دبیرکل فدراســیون فوتبال، ابالغیههاي متناقض داشته و همچنین مشخص نیست که فارغ از بازي سوپرجام چطور قراردادهاي بازیکنان نفت تهران بعد از دســتور ساکت ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.