فدراسیون فوتبال: فعالیتهاي نفت تعلیق است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طي نامهاي که سرپرســت جدید فدراســیون فوتبال براي رییس سازمان لیگ نوشته، باشگاه نفت تا زمان جلب رضایت طلبکارانش حق فعالیت فوتبالي ندارد.

در حالي که مســووالن باشــگاه نفت مدعي هســتند مشــکلي براي فعالیتهــاي فوتبالي ندارند امــا در نامهاي که محمدرضا ســاکت سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال خطاب به حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ فوتبال نوشته، قید شــده با توجه به آرای ارگان قضایي فدراسیون فوتبال تا زماني که تصمیــم جدیدي جهت اجراي احکام معوقه از سوي مســووالن فدراسیون اتخاذ نشــود، هر گونه فعالیت باشــگاه نفت از جمله ثبت قرارداد بازیکنان منوط به کسب رضایت طلبکاران است.

این در حالي اســت که مســووالن باشگاه نفت به نظر ميرســد که هنوز اقدامي براي پرداخــت بدهيهاي خود انجام ندادهاند چرا که در این بین ســایر باشگاههاي بدهکار قدمهایي براي اقســاطبندي بدهيهاي خود انجام دادهاند اما طبق اعالم مســووالن ارشد فوتبال از سوي باشگاه نفت اقدامي براي حل این مشکالت صورت نگرفته است. این در حالي است که حســین قدوسي سخنگوي باشگاه نفت نظر دیگري در این باره دارد: «براي ما جالب اســت که چرا فقط اخبار باشگاه نفت تهران برجسته ميشود. این نامهاي که از ساکت منتشر شده نه تنها براي باشگاه نفت بلکه براي همه باشــگاههاي بدهکار اســت و این نامه فقط مختص به نفت نیست. ساکت این نامه را براي چند باشگاه فرستاده و حتي یکي از مقامات فدراسیون فوتبال مصاحبه کرده و گفته که ۸،9تیم داراي چنین مشــکلي هستند. باز هم تکرار ميکنم که باشگاههایي وجود دارند که بدهيشان چندین برابر نفت اســت و این نامه آقاي ساکت فقط براي باشگاه ما نیست.» اســتدالل سخنگوي باشــگاه نفت داراي چند ایراد اساسي است، اول اینکه ارســال این گونه نامه با سایر باشگاه تایید نشــده و تنها نامهاي که به باشگاه نفت ارسال شده، منتشر شــده اســت و دوم اینکه حتي در صورت درست بودن این ادعا، باید گفت ممکن است سایر باشگاه ها بحث مالي خود را با قســط بندي بدهيها و تسویه حساب حل کرده باشند اما این باشگاه نفت اســت که هنوز نتوانسته طلبکارانش را راضي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.