يك دروازه، 5 مدعي از روسيه تا سوئد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

قبل از بازگشت حقيقي به شرايط بازي، كيروش بايد از بين 4 مدعي سه دروازهبان را انتخاب ميكرد اما حاال اينطور نيست. او بايد دو دروازهبان را خط بزند و سه تا از آنها را با خود به اردوهاي تيم ملي دعوت كند و سپس به جام جهاني ببرد. بازي با كره جنوبي و سوريه نزديك است. انتشار فهرست تيم ملي در روزهاي نخست شهريورماه ميتواند اندكي از اين ابهام را كم كند و از تفكر كيروش رونمايي. آنوقت ميتوانيم واضحتر از حاال درباره دروازهاي صحبت كنيم كه به نقطه اتكاي تيم ملي ايران تبديل شده و 5 مدعي سرحال، آماده، قبراق و باتجربه دارد.

هر چقــدر مهدي رحمتــي حد فاصل ســالهاي 1387 تا 1392 درون دروازه تيم ملي ثبــات داشــت و بي رقيب بــود، حاال عليرضــا بيرانوند چنين شــرايطي را تجربه ميكنــد. البتــه كمي خفيفتــر و نه به آن شــدت. رحمتي آن زمان دروازه تيم ملي را به نام خود ســند زده بود. باقي دروازهبانها بايد منتظر يك اتفاق ميماندند تا شــايد به دروازه تيم ملي برسند. اتفاق هم اكثر اوقات رخ نميداد چون رحمتي آماده بود و سرحال و بــه همين دليــل فرصت عــرض اندام به دروازهبانهاي ديگر را نميداد.

ذخيرههاي رحمتي امــا دروازهبانهايي نظير رحمان احمدي، وحيد طالبلو و حتي ميثاق معمارزاده، حامد لك و سوشــا مكاني بودند. بــراي آنها رســيدن بــه دروازه تيم ملي كاري ســخت و دشــوار بود. شايد غير قابل دســترس و بعيد. بــه همين دليل اين دروازهبانها پشت خط رحمتي ماندند چون او كم اشتباه دروازهباني ميكرد و باثبات بود.

شــايد اگر رحمتي آن اشتباه عجيب را – خــارج از زمين - انجــام نميداد هنوز در فهرست كيروش حضور داشت، جام جهاني را تجربه ميكرد و اينقدر حسرت نميخورد. او رفت تــا دروازهبانهاي جديــد بيايند. از عليرضــا حقيقي گرفته كــه در جام جهاني بازي كرد تا محمد رشــيد مظاهري، رحمان احمــدي، حامد لك و حتي سوشــا مكاني و محمدرضا اخباري.

در مقطــع فعلــي عليرضــا بيرانونــد دروازهبان اصلي تيم ملي است. او در 7 بازي از رقابتهاي مقدماتي جام جهاني – مرحله نهايي – گلي دريافــت نكرده و دروازهاش را بسته نگه داشته. اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، بيرانونــد همچنــان درون دروازه تيــم ملي ميايستد. حتي شايد تا جام جهاني اما ساير دروازهبانهــا هم انگيزه دارنــد تا بتوانند در فهرست كيروش قرار بگيرند.

5 دروازهبــان مدعــي هســتند به جام جهاني بروند. شايد پيش از اين تنها 4 مدعي در فهرست كيروش حضور داشتند اما حاال بايد نــام عليرضا حقيقي را هم دوباره به تيم ملي اضافه كرد. دروازهباني كه پس از آسيب ديدگي ابتداي فصل، حاال سه هفتهاي است به تركيب اي اف سي اسكيلستونا برگشته و براي اين تيم در ليگ سوئد بازي كرده است.

حقيقــي در 3 بــازي هــر چند 4 گل دريافــت كرده اما عملكــردي قابل قبول به نمايش گذاشــته و توانســته مهــرهاي موثر براي اسكيلستونا باشــد. او در بازي نخست يك گل دريافــت كرد و البتــه مقابل چند موقعيت حريف ايستاد. در بازي دوم هم يك گل در دروازهاش ديد اما اسكيلستونا توانست نخســتين برد خود را مقابل كالمار به دست بياورد. در بازي ســوم هم حقيقي فوقالعاده بود اما اسكيلستونا بازي را 2بر صفر به حريف خود واگذار كرد تا همچنان در رده شانزدهم جدول رده بندي ليگ سوئد جا خوش كند.

بعيــد نيســت حقيقي حــاال و پس از بازگشت به شــرايط بازي دوباره در فهرست كــيروش قرار بگيرد و بــراي انجام دو بازي مقابل كره جنوبي و ســوريه بــه اردوي تيم ملي دعوت شــود. عليرضــا دروازهبان مورد عالقه كيروش اســت. بخصوص كه در جام جهاني نيز ســه بــازي انجــام داده و تجربه حضور در معتبرترين مسابقات فوتبال جهان را در كارنامه دارد.

بازگشــت حقيقــي، ثبــات بيرانوند و آمادگــي دروازهبانهايي نظير محمدرشــيد مظاهــري، محمدرضا اخبــاري و حامد لك باعث شــده تا ترافيك سنگيني درون دروازه تيم ملي بهوجود بيايد. همه اين دروازهبانها مدعي هســتند به جام جهاني بروند و حتي براي تيم ملــي بازي كننــد. از بيرانوند كه دروازهبان اصلي تيم ملي است تا محمدرشيد مظاهري كه مقابل هند نخســتين بازي ملي خود را انجام داده و حتــي عليرضا حقيقي، محمدرضا اخباري و حامد لك.

فكر كنيــد مهدي رحمتي آن اشــتباه خــارج از زمين را انجام نــداده و از تيم ملي خداحافظــي نكرده. چــه اتفاقي رخ ميداد؟ كــيروش با اين همــه دروازهبان مدعي چه ميكرد؟ آيا براي او ســخت نبود انتخاب سه دروازهبان از بين شش دروازهبان آماده؟ حاال هم دغدغــه كــيروش درون دروازه فراوان است. او بيرانوند، مظاهري، اخباري، حقيقي و لك را دارد و يك انتخاب براي تركيب اصلي و سه انتخاب براي حضور در جام جهاني.

قبل از بازگشت حقيقي به شرايط بازي، كيروش بايد از بين 4 مدعي ســه دروازهبان را انتخاب ميكرد اما حاال اينطور نيســت. او بايد دو دروازهبان را خط بزند و سه تا از آنها را بــا خود به اردوهــاي تيم ملي دعوت كند و ســپس به جام جهاني ببرد. بــازي با كره جنوبي و سوريه نزديك است. انتشار فهرست تيــم ملي در روزهاي نخســت شــهريورماه ميتواند اندكي از ايــن ابهام را كم كند و از تفكر كيروش رونمايــي. آنوقت ميتوانيم واضحتر از حاال درباره دروازهاي صحبت كنيم كه به نقطــه اتكاي تيم ملي ايــران تبديل شــده و 5 مدعي ســرحال، آماده، قبراق و باتجربه دارد.

نگاهی به شرایط لژیونرهای فوتبال ایران

بعد از عدم صعود ايران به جام جهاني آفريقاي جنوبي نســل طاليي و پر ستاره ايران به تدريج از مســتطيل سبز خداحافظي كردند؛نسلي كه عالوه بر عملكرد تيمي مناســب افتخارات فردي زيادي را هم كســب كردند تا فوتبال ايران به واسطه آنها وجهه بهتري را در آسيا و حتي جهان به خود بگيرد. پس از كنار رفتن اين ستارههاي محبوب و نامي تعداد لژيونر در فوتبالمان به شــدت كاهش پيدا كرد، به گونهاي كه تركيــب ثابت ايران در جام جهاني برزيل تنها ســه بازيكن شــاغل در اروپا به خود ميديد. نگاه مثبت كارلوس كيروش به لژيونرها بازيكنان ايراني را مشــتاق به بازي بيشتر در تيمهاي اروپايي كرد تا بازهم شاهد حضور تعداد زيادي لژيونر در تيم ملي كشورمان باشيم. به گونهاي كه 7 بازيكن ثابت تيم ملي در بازي مقابل ازبكستان هم اكنون شــاغل در يك ليگ اروپايي هستند و البته تعدادي ديگر از لژيونرهايمان هم مجالي براي زورآزمايي در تركيب اصلي پيدا نكردند. در پايين نگاهي خواهيم داشت به لژيونرهاي فوتبالمان در فصل منتهي به جام جهاني:

عليرضــا حقيقي: عليرضا در ســه ســال اخير تنهــا در 28 بازي باشــگاهي به ميــدان رفته؛ اين بازيكن پس از مصدوميت و عدم توفيق در پيوســتن به تيم پورت واله از ســطح ســوم ليگ انگلســتان به اسكيلســتونا پيوســت تا عالوه بر نجات اين تيم از ســقوط به دسته پايينتر شــرايط را براي حضور دوبارهاش در جام جهاني فراهم كند.

ميالد محمدي: بازيكن احمد گروژني توانسته عملكرد خوبي را از خــود در 23 بازي كه براي اين تيم انجام داده ثبت كند و دو گل هم به ثمر برساند. ميالد دو فصل ديگر با تيم روس قرارداد دارد.

احســان حاجي صفي: احســان پس از تجربه ناموفــق در اف اس وي فرانكفورت اينبار به يونان رفته و همبازي شــجاعي شــده. احســان در هر دو مسابقه اين تيم در مقابل گوريسا به صورت ثابت به ميدان رفت تا تيمش به مرحله سوم مقدماتي ليگ اروپا صعود كند.

رامين رضاييان: پيوســتن به اوســتنده بلژيك بهترين راه براي بازيكني بود كه از پرســپوليس كنار گذاشته شد. رامين براي حضوري ثابت در تيم ملي بايد عملكرد خوبي را در تيم پنجم فصل گذشته ليگ بلژيك بجا بگذارد.

سعيد عزت اللهي: سعيد كه با روستوف در ليگ قهرمانان هم بازي كرد و حتي يك گل هم در پليآف اين مســابقات به ثمر رساند در نيمفصل به صورت قرضي به آنژي ماخاچ قلعه پيوســت و 10 بازي براي اين تيم انجام داد. سعيد اين فصل را هم در روستوف توپ خواهد زد.

علي كريمي: او در لوكوموتيو زاگرب توانســت 9 بار به ميدان برود كه هفت بار آن به طور فيكس بود و حتي يك گل هم در ليگ HNL كرواســي به ثمر رســاند. مشخص نيست كريمي اين فصل را در كدام تيم بازي كند.

عليرضا جهانبخش: شــايد بتوان او را موفقترين لژيونر ايران در ســال گذشته معرفي كرد. عملكرد فوقالعاده او باعث شــد تا در تيم منتخب ليگ هلند قرار بگيرد و بتواند 12 بازي را هم در ليگ اروپا و مســابقات پلــي-آف به ميدان برود كه البته حاصل آن يك گل بوده است. عليرضا يكي از بهترين پاسورهاي ليگ هلند هم بود و حتي توانست 9 گل در فصل گذشته به ثمر برساند.

مســعود شجاعي: مسعود 30 بازي را براي پانيونيوس به صورت ثابت انجام داد و سه گل به ثمر رساند تا ثابت كند همچنان بازيكن حرفهاي و مورد اعتمادي است. مســعود هم مانند كريمي، جهانبخش، انصاري فرد و البته حاج صفي شانس حضور در ليگ اروپا را دارد.

اشــكان دژاگه: بهترين لژيونر ايران در سال 2014 هنوز تصميمي براي فصل آينده خود نگرفته؛ اشــكان فصل گذشته را در وولفسبورگ گذراند و تنها در دو بازي پليآف اين تيم دقايقي فرصت حضور در زمين پيدا كرد.

كريم انصاري فرد: عملكرد مناسب كريم در پانيونيوس باعث شد تا المپياكوس به مشتريان او اضافه شود و در نهايت كريم را به خدمت در آورد. كريم كه دو گل در ليگ اروپا و 15 گل در ليگ يونان به ثمر رســانده اميدوار است به تركيب ثابت تيم ملي در جام جهاني برسد، هرچند كار بسيار سختي پيش رو دارد.

ســردار آزمون: سردار كه پنجمين گلزن برتر ملي ايران محسوب ميشود 6 گل در رقابتهاي مختلف اروپايي به ثمر رســانده تا در همين سن كم نشان بدهد تجربه بينالمللي بااليي دارد.

رضا قوچان نژاد: رضا در فصلي كه گذشت يكي از بهترين سالهاي زندگي حرفهاي خود را سپري كرد و توانست دومين گلزن برتر هلند شود. هرچند او در دو سه سال اخير نتوانسته سردار را جا بگذارد اما همچنان ميتواند وزنهاي بزرگ براي تيم ملي ايران لقب بگيرد.

كاوه رضايي: كاوه كه با پيوســتن به استقالل نتوانست به تيم ملي راه پيدا كند اين بار به دنبال روياهاي خود در شارلرواي بلژيك ميگردد.

بازگشت حقيقي، ثبات بيرانوند و آمادگي دروازهبانهايي نظير محمدرشيد مظاهري، محمدرضا اخباري و حامد لك باعث شده تا ترافيك سنگيني درون دروازه تيم ملي بهوجود بيايد. همه اين دروازهبانها مدعي هستند به جام جهاني بروند و حتي براي تيم ملي بازي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.