چرا هزينه اصالح لیگ را نميدهیم؟

تي ‌مهاي‌بدهكار‌ليگ‌واليبال‌بازهم‌با‌دسته‌چك‌به‌ميدان‌م ‌يروند؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران‌ورزشی‌-‌ليگ‌گذشته‌واليبال‌از‌همان‌روز‌اول‌با‌حواشي‌گسترده‌اي‌آغاز‌شد.‌حواشي‌ادامه‌داري‌كه‌پس‌از‌لغو‌كردن‌ديدار‌نماينده‌ورامين‌در‌هفته‌اول،‌ در‌هفته‌هاي‌آينده‌هم‌ادامه‌داشت‌و‌به‌پايان‌مرحله‌دوره‌اي‌هم‌رسيد.‌به‌غير‌از‌صالحين‌تيم‌هاي‌بسياري‌با‌مشكالت‌جدي‌مالي‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌مي‌كردند‌كه‌ شاخص‌ترين‌آنها‌پارسه‌اي‌بود‌كه‌به‌يكباره‌وارد‌واليبال‌ايران‌شده‌بود‌و‌بدون‌يك‌ريال‌دستمزد‌به‌بازيكانش،‌همينطور‌ليگ‌را‌ادامه‌مي‌داد.‌پارسه‌هم‌تا‌مرز‌ انحالل‌رفت‌و‌خبرش‌هم‌روي‌خروجي‌سايت‌ها‌قرار‌گرفت.‌مربيان‌و‌بازيكنانش‌به‌ورامين‌رفتند‌و‌با‌صالحين‌توافق‌كردند‌اما‌در‌نهايت‌همه‌مجبور‌شدند‌به‌تيمشان‌ برگردند.‌اينها‌همه‌گوشه‌اي‌از‌حواشي‌عجب‌و‌غريب‌ليگ‌گذشته‌بود.‌ليگي‌كه‌درست‌مثل‌امسال،‌آغازش‌با‌قانونگذاري‌و‌قوانين‌سفت‌و‌سخت‌گره‌خورده‌بود.‌

ايران ورزشی - روز گذشته منوچهر پورحسن، مرد فعال واليبال كه امسال يك بــار ديگــر رييس ســازمان ليگ فدراسيون واليبال شــده، پيش از آغاز ليگ از لزوم تســويه حساب باشگاهها با بازيكنان فصل گذشــته خود ميگويد و تيمها را ملزم ميكند تا طلب بدهكارها را براي حضور در ليگ 97-96 پرداخت كننــد. او همچنيــن از افزايش دوازده درصدي وروديه ليگ برتر خبر ميدهد و درباره شــرايط تيمهاي تازه وارد ليگ هم اظهارنظر ميكند.

دليلي ندارد تيمهاي بدهكار در ليگ برتر باشند

منوچهــر پورحســن ميگويــد اگــر تيمي توانايي تســويه حســاب با بازيكنانش را ندارد دليلي ندارد در ليگ حضور داشته باشد.

منوچهر پورحســن ابتدا به افزايش مبلــغ ورودي ليگهاي واليبال اشــاره ميكنــد:« در ليــگ برتــر ‪96 97‬ نســبت به فصل گذشــته مبالغ ورودي براي حضور تيمهــا در ليگ برتر را 12 درصــد افزايش داديم. در ليگ امســال مبلــغ ورودي براي تيمهــا 90 ميليون تومان اســت. اين مبلغ براي حضور در ليگ دســته يك 45 ميليــون تومان و براي حضــور در ليگهاي زير گروه 20 ميليون تومان است. در حال حاضر اين مبالغ را به همه باشگاهها اعالم كردهايم و گفتهايم كه تســويه حساب بازيكنان در فصل گذشــته و مبالغ ورودي فصل جاري را پرداخت كنند.

ايــن صحبتها فصل پيش و فصول پيش از آن هم انجام شــده بود اما هيچ گاه اجرا نشد. با اين حال پورحسن يك بــار ديگر تمام اينهــا را تكرار ميكند و از جلسه هماهنگي تيمها خبر ميدهد.

رييــس ســازمان ليــگ واليبــال ميگويد:« براي پيگيري از وقوع اتفاقات فصول گذشــته و نيز اطمينان از حضور همه 12 تيم در ليگ برتر، در تاريخ 31 مرداد ماه جلسه شوراي هماهنگي ليگ برتر واليبال برگزار ميشــود و باشگاهها بايد تا آن زمان عالوه بر پرداخت بدهي بازيكنان، مبالغ ورودي را نيز به حساب فدراســيون واريز كنند. اگر باشــگاهي نميتواند مطالبات بازيكنان را پرداخت كند، لزومي ندارد بــا واريز 90 ميليون تومان به حساب فدراسيون در ليگ برتر حضور داشته باشد.»

او درباره وضعيت دو تيم رعد پدافند اصفهان و ســپهر الكتريك قزوين كه به تازگي به ليــگ برتر واليبال راه يافتهاند نيز توضيح ميدهد:« ما به مسووالن اين دو باشــگاه اعالم كردهايــم كه تا تاريخ دهم مــرداد ماه وضعيت حضور خود در ليگ برتــر را اعالم كنند. در صورتي كه اين باشــگاهها در ليگ ‪96 97‬ حضور نداشته باشند، فدراسيون واليبال تصميم ميگيرد كه مسابقات ليگ با حضور 12 تيم برگزار شود يا با حضور 10 تيم. »

پورحســن همچنين به درآمدهاي واليبال ايــران از اين قراردادها اشــاره ميكند:« همچنين با تدابير انديشــيده شده از قرارداد بازيكنان دو درصد براي هياتهاي اســتاني، ســه درصــد براي بانوان و پنج درصد به حساب فدراسيون واليبال واريز ميشود و اگر باشگاهي در بخــش بانوان تيمداري نكند، بايســتي هشت درصد از مبلغ قرارداد بازيكنانش را به فدراسيون واليبال پرداخت كند.»

هر سال دریغ از پارسال

اين را همه ميدانند كه درصد قابل توجهي از قراردادهاي بازيكنان در ليگ واليبال، هرســاله براي پرداخت نشدن نوشته ميشــود و به ســالهاي آينده منتقل ميشود. بازيكن اگر زرنگ باشد و پيگير و هيچ گاه هم نخواهد به آن تيم برگردد، به فدراســيون شكايت ميكند كه در آن شــرايط هم مشخص نيست به پولش برســد يا خيــر. همين فصل گذشــته بود كه ميرزا و قائمي از پيكان شكايت كردند اما آيا ديگر بازيكنان هم ميتوانند و قدرتش را دارند تا مانند اين بازيكنان به حق و حقوقشــان برســند؟ نهايت ســختگيريهاي فدراسيون هم تعييــن تكليــف اين بدهيهــا و دادن چكهايي كه بي اعتباري شان از همان ابتدا مشخص اســت محدود ميشود و ديگر ليگي را كــه به جريان مياندازند، ميخواهند به هر ترتيب ممكن با همان تيمها به پايان ببرند.

نمونــه بارزش هم همان دو تيم پر ســر و صدا و مملو از حاشيه فصل قبل يعني پارســه و صالحيــن كه ليگ را به پايان رســاندند و امســال هم به دنبال تيمداري در ليگ برترند!

هر اقدامي هزینه دارد

در ايــن ماجرا همه چيــز در گرو تصميم فدراسيون و سازمان ليگ است.

خيلي راحــت ميتواند بــا كمتر كــردن تعداد تيمهاي ليــگ برتر و باال بــردن كيفيت آن ،ايــن روند معيوب را اصالح كند و اين ديوار كج را از نو بسازد.

منتهي داورزنــي و همكارانش در فدراسيون بايد هزينه اين كار را بدهند.

هزينه فشــارهاي سياســي فالن فرمانــداري و اســتانداري و نمايندگان مجلس و غيره و غيره! اگر آقاي داورزني كه حــاال معاون وزير ورزش هم شــده تحمل كند، واضح و مشــخص است كه ميتوانــد حتي در اين وضعيت دشــوار اقتصــادي هم ليگ بي ســر و صداتر و با كيفيت تري داشــته باشــد. ليگي كه بازيكنانــش به جاي تــالش براي ديده شــدن و بهتر شــدن و رقابت سالم، در بــه در به دنبال وصول بدهيهاي جاري و گذشــته شــان نبوده و تمــام فكر و ذكرشــان پيش چكهاي پاس نشده ته جيبشان نباشد.

بازهمهمان حرفهاي تكراري اين‌را‌همه‌مي‌دانند‌كه‌درصد‌قابل‌ توجهي‌از‌قرارداد‌هاي‌بازيكنان‌در‌ ليگ‌واليبال،‌هرساله‌براي‌پرداخت‌ نشدن‌نوشته‌مي‌شود‌و‌به‌سال‌هاي‌ آينده‌منتقل‌مي‌شود.‌بازيكن‌اگر‌زرنگ‌ باشد‌و‌پيگير‌و‌هيچ‌گاه‌هم‌نخواهد‌به‌ آن‌تيم‌برگردد،‌به‌فدراسيون‌شكايت‌ مي‌كند‌كه‌در‌آن‌شرايط‌هم‌مشخص‌ نيست‌به‌پولش‌برسد‌يا‌خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.