قمري: مرگ ساسانیان شیريني صدرنشیني در آسیا را تلخ كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فدراســيون دوچرخهســواري ميگويــد درگذشــت بانوي ركابزن تيم جوانان باعث شــد، شيريني صدرنشــين نماينده ايران در رنكينگ كوهســتان آسيا تلخ شــود. خســرو قمري درباره درگذشــت زينب ساســانيان عضو تيــم جوانان ايــران در تصــادف جــادهاي ميگويد: «داشــتن مليپوش براي يك شهرســتان بخصوص اينكه در رده بانوان باشد، بسيار ارزشمند است، چرا كه باعث ترغيب جوانان به ورزش ميشــود. ساسانيان نيز چنين شرايطي داشت و كمك زيادي به ورزش اردبيل كرد. من هفته قبل براي حضور در مجمع انتخاباتي هيات اين استان راهي اردبيل شدم و گفتوگويــي با اين ركابزن فقيد داشــتم و قرار بود مشكل زينب را حل كنيم و دوچرخهاش را ارتقا بدهيم كــه اجل مهلت نداد.» او ادامــه ميدهد: «اين ضايعه تلــخ براي جامعه دوچرخهســواري و ما كه هميشــه او را در اردو و پيســتها ميديديــم، بســيار دردناك است. ساســانيان قصد داشت لژيونر شــود و ميتوانســت دوچرخهسوار پرافتخاري براي ايران باشــد. چنــد روز قبل خبر آمد كه فرانــك پرتوآذر بهعنوان يك بانــوي محجبه ايراني براي نخســتين بار در صدر رنكينگ كوهستان آسيا قرار گرفته اســت؛ خبري كه شــادي و شــيريني زيادي را به دنبال داشت اما درگذشت ساسانيان اين شيريني را تلخ كرد.» رييس فدراسيون دوچرخهسواري همچنين به نفرات اعزامي به بازيهاي داخل سالن آســيا در تركمنســتان و همچنين عدم دريافــت بودجــه از كميتــه ملي المپيك نيز اشــاره ميكند: «كاروان دوچرخهسواري با ‪7 6،‬ نفر در بخش مردان و 2 نفر در بخش بانوان به عشقآباد اعزام خواهد شــد كه اين نفرات در دو ماده از نيمه اســتقامت و 3 ماده در سرعت با حريفان رقابت خواهند كرد. متاسفانه هنوز هيچ دريافتي از كميته ملي نداشــتهايم و فقط از وزارت ورزش پول گرفتهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.