تصاوير را رسانههاي بیگانه منتشر كرده اند!

پاسخ مشحون به انتقاد از یكدست نبودن لباس بانوان بسكتبال:

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طي روزهاي گذشته عكسهاي منتشــر شــده از اردوي تيــم ملي بســكتبال بانوان حرف و حديثهاي بسياري را مطرح كرده است. حضور اين بازيكنان در تمرين با لباسهاي رنگارنگ و غير يك شــكل، ســوژه انتقاد خيليها شد كه تا روز گذشته هم پاسخي را از سوي فدراسيون در پي نداشت.

اينطــور كه بــه نظر ميرســد فدراســيون هنــوز نتوانســته لباس رســمي و تاييد شــدهاي را تهيه و در اختيــار بازيكنان قــرار دهد تا با آن تمرين كننــد و حتي لباسهاي يكدســتي هم براي تيم ملي فراهم نكرده اســت. محمود مشــحون در پاسخ به ســوال خبرنگاران مبني بر اينكــه عكسهايي از بانوان منتشــر شــده كه در آن نشان ميدهد بانوان لباسهاي يكدســتی برتن ندارند در ابتدا اعالم كرد اين لباسها باشگاهي است.

حــاال محمود مشــحون يك بار ديگــر در اظهارنظــري عجيب، در واكنــش بــه اين عكسهــا و لباس بانوان ميگويد: «اين عكسهايي كه ميگوييد منتشر شده در داخل ايران نبوده! در حالی كه تصاوير در كانال فدراســيون بسكتبال منتشر شد اين تصاوير را رســانههاي بيگانه منتشر كردهاند!»

رييس فدراســيون بســكتبال همچنين در ادامه از دادن يك ســت لباس مشــكي به بانوان خبر داد كه البته مشخص نيست چرا اين لباسها مــورد اســتفاده قرار نگرفتــه و هر ورزشكار با لباس تيم باشگاهیاش در تمرين حاضر بوده است.

تيم بانوان ابتداي همين امسال بود كــه باالخره پــس از چهار دهه توانســت جــواز حضــور در ميادين بينالمللي با پوشش اسالمي را بگيرد. فدراسيون هم تالش زيادي نشان داد و اردوهاي اين تيم را برای شركت در تورنمنتهاي پيــش رو آغاز كرد اما چنين شــرايطي و فقدانهايي از اين دست، شــواهد خوبي براي پيگيري و اهميت دادن فدراســيون نيست و وقتي هم چنين پاسخهايي به سوال درمورد اين شــرايط داده ميشــود، بيش از پيش بايــد نگران وضعيت و شرايط بانوان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.