غايبان نامدار فيليپين و استراليا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو مدعي رقابتهاي بسكتبال كاپآسيا تركيب نهايي خودشــان براي ايــن ديدارها را معرفــي كردند كه بر اين اســاس فيليپين ستاره تبعه شــدهاش را ندارد و استراليا بدون بازيكنان المپيكي و شــاغل در NBA راهي لبنان ميشود.

بيروت پايتخت لبنان ميزبان رقابتهاي قهرماني آسيا است كه از امسال با نام كاپآسيا برگزار ميشود و استراليا و نيوزيلند نيز در آن حضور دارنــد. اين رقابتهــا از 17 مردادماه برگزار ميشــود و با نزديك شدن به مسابقات تيمها تركيب نهايي خود را مشخص ميكنند.

در همين راستا اســتراليا و فيليپين نام 12 بازيكــن حاضر خود در اين مســابقات را اعالم كردهاند كه زرد و سبزپوشــان اقيانوسيه بدون بازيكنان شاغل در NBA راهي بيروت ميشوند و فيليپين هم بدون آندره بليچ ستاره تبعه شدهاش در اين مسابقات شركت خواهد كرد.

در تركيب تيم استراليا ديويد اندرسون، تــاد بلنچفيد، آنگوس برندت، جيســون كيد، ميشل كريك، كمرون گيلدون، متيو هادسون، نيكوالس كــي، دنيل كيكرت، ميشــل مك كارن، برد نيولي و ميشل نورتون قرار گرفتهاند كه اين بازيكنان در ليگ اســتراليا، روســيه، نيوزيلند و يونان بازي ميكنند.

در اين تركيب اندرســون كــه كاپيتان تيم ملي اســتراليا است در المپيك ريو حضور داشــته و برد نيولي نيــز در المپيك لندن به ميدان رفته است.

براي فيليپين هم گيب نوروود، جيسون كاســترو، جپت آگيالر، متيو رايت، كريستين هاردينگــر، جو جاللون، راجــر پوگوي، كارل برايان، ريموند آلمازان، كالوين آبوال، فاخاردو و ترنس رومئو در لبنان به ميدان ميروند.

هاردينگــر بازيكــن دو رگــه و آلماني فيليپيني است و در پست پنج و به جاي بليچ بــراي فيليپين بازي خواهد كــرد. متيو رايت بازيكن فيليپينــي - كانادايي، جيو جاللون و راجر پوگوي نيز براي نخستينبار به تيم ملي اين كشور دعوت شدهاند.

نيوزيلند ديگر تيم تازه وارد به آســيا نيز تركيبش را اعالم كردهاست. لوكا آستون، فين دالني، جيمز هانتر، شــيا ايلي، ديسون كينگ هاوا، ايســاك لتوا، درون راكاوا، اتان راســبچ، تهــي ميلنر، رابــن ترانگي و ســام تيمينس بازيكنان اين كشور هســتند كه در كاپآسيا بازي خواهند كرد. از اين تركيب لتوا، آستون، هانتر، كينگ هاوا و تيمينس براي اولين بار در تيم ملي بزرگساالن استراليا به ميدان خواهند رفت. البته تيم ايران هم از اين قاعده مستثني نيســت و نبود بازيكناني مانند صمد نيكخواه، مهدي كامراني، اوشين ساهاكيان، حامد آفاق و شــايد مهمترين آنها يعني حامد حدادي را هم بتوان در زمره همين غيبتها قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.