تايپه هم مغلوب شاگردان سيچلو شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي اميد ايران موفق شــد در ســومين ديدار خود در رقابتهاي قهرمانــي واليبال مردان آســيا 2017 با نتيجه 3 بر صفــر تيم چين تايپه را شكســت دهد و با سه پيروزي متوالي بهعنوان صدرنشــين راهي دور حذفي شود.

در ادامــه نوزدهميــن دوره اين رقابتها كه با حضور 16 تيم برتر آسيا در قالب چهار گروه چهار تيمي برگزار ميشــود، تيم ملي زير 23 سال ايران موفق شد در سومين ديدار خود از دور گروهي با نتيجه ســه بر صفر تيم ملي چين تايپه را از پيش رو بردارد.

تيــم ملي اميــد ايران با كســب ســومين پيروزي متوالي خود مجموع امتيازاتش را به عدد 9 رساند و بهعنوان صدرنشين به مرحله حذفي راه يافت.

تيم چين تايپه هم با شش امتياز بهعنــوان تيم دوم بــه دور دوم رفت. اميدهاي واليبال ايران با احتساب نتايج دور گروهي در دور دوم اين مســابقات با تيمهاي چين تايپه، چين و استراليا همگروه هستند. پيروزي تيم ايران برابر تايپه در مرحله اول، در مرحله دوم هم لحاظ ميشود و ديگر نيازي به برگزاري دوباره اين مسابقه نيست.

ســتهاي اين بازي با نتايج 52بر 02، 03بــر ۸2 و 25 بر 21 به ســود شاگردان خوآن سيچلو به پايان رسيد. در اين مسابقه شاگردان خوان سيچلو 6 امتياز مستقيم از سرويس، 46 امتياز از حمله و 11 امتياز از دفاع به دســت آوردند. در اين بازي امين اسماعيلنژاد عملكرد بسيار خوبي داشت و توانست به تنهايي 14 امتياز براي ايران كسب كنــد. در ديگــر بازي گــروه B تيم پاكستان موفق شد سه بر صفر تيم ملي واليبال عراق را شكست دهد. ستهاي اين بازي با نتايج 62بر ‪25 42،‬ بر 71، 17 بر 25 و 25 بر 22 به سود پاكستان به پايان رسيد. در نخستين بازي صبح ديــروز و از گــروه A تيم قزاقســتان موفق شــد ســه بر صفر تيم عربستان را شكســت دهد. ستهاي اين بازي با نتايج 52بر 31، 52بر 22، 52بر 17 به سود قزاقستان به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.