سه چراغ قرمز براي ليگ وزنهبرداري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاروان 4۲ نفــره ايران براي شــركت در مســابقات جهاني پــارا دو و ميداني روز يكشنبه هشــتم مردادماه به كشور سوييس اعزام ميشــود. تيم پارا دو و ميداني جوانان براي شــركت در مسابقات جهاني با تركيب 4۲ ورزشــكار روز هشتم مردادماه به كشور سوييس اعزام ميشود.

محمــد فتحيگنجــي، محمدحســن ميرزايــي، حســين شــريفيمفرد، مهدي قادري، عرفان رضايي، محسن وثوق، اشكان چراغــي، محمدطاها بيــگ رضايي، عارف بهارونــد، مجتبي كمالي، مرتضي باهربخت، محمود احمدي بلوطكــي، فاطمه انصاري، ســعيده عبداللهي، نيره ســالمتيان، زينب گودرزي، علياصغر بارقي، علي ســپهوندي، علياصغر سيار و مرضيه قاسمي 0۲ ورزشكار فدراســيون جانبازان و معلوالن هستند كه در مواد پرتاب نيزه، وزنه و ديســك رقابت ميكننــد و با مربيگري، فيــروز كاظمزاده،

اردوي آماده ســازي تيم ملي بانوان كشــورمان بــراي حضور در نخســتين دوره جام رياســت فدراســيون جهاني در منطقه آســيا در ســالن تربيت بدني دانشــگاه شــريف آغاز شــد. نخستين دوره مســابقات «جام رياست فدراسيون جهاني» در منطقه آســيا از 0۲ مرداد به مدت 3 روز در تاشكند ازبكستان برگزار ميشود كه براســاس تصميم فدراسيون جهانــي تكوانــدو و به منظــور افزايش انگيــزه بازيكنان و تيمها بــراي حضور در اين رقابتهــا، هر تيم ميتواند عالوه بر تركيب كامل خود، مــدال آوران اين رويداد را در مســابقات قهرماني آســيا ۲018 نيز همراه داشته باشد.

بر همين اســاس بانوان تكواندوكار كشــورمان براي حضــور در اين رويداد تمرينهای آماده ســازي خــود را با 10 تكواندوكار در سالن تربيت بدني دانشگاه مهدي فارسي، ويدا مظهر و اردشير كاظمي به اين مسابقات اعزام ميشوند.

هاجر صفــرزاده، محمد مشــهديان، مهرداد مرادي و فاطمــه صفاري نيز چهار ورزشكار فدراســيون نابينايان و كم بينايان هســتند كه در دوهاي ‪400 00۲، ،100‬ و 800 متر و پرتاب وزنه و ديســك به مصاف حريفان خود ميروند و با مربيگري سهراب اســدي و ليال صفري راهي ايــن رقابتها خواهند شد.

تمرينــات اين ملی پوشــان از دوم تا هفتم مرداد در مجموعه آفتاب انقالب تهران برپاست و نمايندگان كشورمان هشتم مرداد تهران را برای شــركت در مسابقات جهانی دو و ميدانــی جوانــان به مقصد ســوييس ترك خواهنــد كرد. اين تيم در حالی راهی مسابقات جهانی می شود كه تيم بزرگساالن هم چندی پيش در مســابقات جهانی لندن به ميدان رفت. شريف آغاز كردند. فاطمه مداحي، كيانا اخوان و سعيده وكيلي در وزن اول -4۶( كيلوگــرم)، ســودابه پورصادقي در وزن دوم -49( كيلوگــرم)، فاطمه اموري در وزن سوم -53( كيلوگرم)، پريسا جوادي در وزن چهــارم -5۷( كيلوگــرم)، زهرا شــجاعي و حنانه همتــي در وزن پنجم (۲۶- كيلوگرم)، فاطمه روحاني در وزن ششم (۷۶- كيلوگرم) و زهرا پوراسماعيل در وزن هشــتم +۷3( كيلوگرم) به اين مرحله از اردوي تيم ملي دعوت شدند.

هدايــت اين تيــم برعهــده مهرو كمراني بهعنوان سرمربي، فاطمه صفرپور و ريحانــه فوالدي بهعنوان مربي اســت. مسابقات جام رياست فدراسيون جهاني در منطقه آسيا ۲G است و به نفرات اول تا سوم به ترتيب ‪۲1 0۲،‬ و 0۲/۷ امتياز در راســتاي افزايش ردهبنــدي المپيك تعلق ميگيرد.

رقابتهاي ليگ برتر وزنهبرداري قرار بود اوايل مرداد آغاز شود اما عدم استقبال باشگاهها از اين مسابقات باعث شد تا زمان نــا معلومي اين رقابتها بــه تعويق بيفتد. فدراســيون وزنهبرداري براي اينكه بتواند تيمهاي عالقه مند به اين رشــته را به اين مسابقات بكشاند تالش زيادي انجام داد و حتــي زمان را به تعويق انداخت اما به نظر ميرسد، فقط تعويق زمان شروع مسابقات نميتواند راهكار مناســبي براي برگزاري رقابتهاي ليگ برتر باشــد. در چند سال گذشــته برخي از باشــگاههاي ورزشي كه از شــرايط مالي بسيار خوبي هم برخوردار بودنــد براي حضور در ايــن رقابتها ابراز عالقه كردند و سرمايه گذاري خوبي را هم انجام دادند كه از جمله آنها ميتوان به تيم ذوبآهن و ملي حفاري اهواز اشاره كرد اما مشخص نيســت چه اتفاقاتي رخ داده كه حاال اين دو تيم تحت هيچ شرايطي حاضر به تيمداري در ليگ برتر نيستند.

ليگ برتر وزنهبــرداري معموال براي باشــگاهها ســود و منفعتي ندارد اما براي حمايت از اين ورزش و قهرمانانش برگزاري اين مســابقات بســيار مهم اســت. سال گذشته باشگاه ذوبآهن با حضور در ليگ برتر قرارداد خوبي را با كيانوش رســتمي، سهراب مرادي و بهداد سليمي منعقد كرد و حمايتهاي خوبي از اين قهرمانان انجام داد اما ظاهرا با وجود اين حمايتها برخورد خوبي با اين باشــگاه از سوي فدراسيون و همچنين قهرمانان صورت نگرفت كه حاال اين تيم عالقهاي براي حضور در رقابتهاي ليگ برتر نشان نميدهد.

از مشــكالتي كه فدراســيون براي اين باشــگاهها به وجــود آورد ميتوان به اعزام ذوبآهن به جام باشــگاههاي آسيا در قطر اشــاره كرد كه از بين قهرماناني كه با ذوبآهــن قرارداد داشــتند، فقط ســهراب مرادي راهي قطر شد و كيانوش رســتمي همانند وضعيتي كه در تيم ملي دارد مدام امروز و فــردا كرد و در نهايت هم دســت مســووالن اين باشــگاه را در پوست گردو گذاشــت و همراه تيم راهي قطر نشد. باشــگاه ذوبآهن در آن زمان توقع داشــت كه فدراسيون از اين باشگاه حمايت كند اما ايــن اتفاق رخ نداد. حاال هم اگر چه شاهرخ شهنازي رييس هيات مديــره ذوبآهن ميگويــد، دليل حضور نداشتن در ليگ برتر مشكل بودجه است و فعال هم برنامــهاي براي افزايش بودجه نيســت و بودجه هم نباشد نميتوان براي تيمداري اقدام كرد اما به نظر ميرسد كه ناراحتي از رفتار فدراســيون باعث و باني اين تصميم است.

هم ذوبآهن و هم ملي حفاري براي حضور در مسابقات جام باشگاههاي آسيا در كره جنوبي و كاپ قطر معرفي شدهاند و نامه نگاري هم كردهاند اما ظاهرا اين دو باشگاه به اين دو درخواست فدراسيون هم بي اعتنايي كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.