اگر خسته نبودم طال ميگرفتم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اميــر مهــديزاده مليپوش كاراته ايران پس از كســب مدال نقــره بازيهــاي جهانــي كاراته اعتقــاد دارد كه اگر خســته نبود توانايي كســب مدال طــال را نيز داشت.

امير مهديزاده پس از كســب مدال نقــره بازيهاي جهاني (ورلد گيمز) درخصوص اينكه نتوانســت در فينال مســابقات جهاني صاحب نشــان طال و عنوان قهرماني جهان شود ميگويد: «بعد از كسب مدال طالي قهرماني آســيا، بالفاصله به (بازيهــاي جهاني رزمــي) اعزام شديم، زمان بسيار زيادي نداشتيم و خســتگي رقابتهاي قزاقســتان هنوز بــه تن بازيكنــان مانده بود. عالوه بر آن وزن بســيار زيادي را نيز كم كرديم در حاليكه بازيكنان اروپايي اين شرايط را نداشتند و از نظر بدني آمادهتر از ما بودند.»

دارنده نخســتين مــدال نقره بازيهــاي جهاني تاكيــد ميكند: «در دوئل قهرماني آسيا مدال طال كسب كردم و در بازيهاي جهاني نيز صاحب نشــان نقره جهان شدم و مســابقات خوبي را پشــت ســر گذاشــتم. خدا را شــكر از شرايط خودم راضي هستم، زيرا مدال نقره جهان، عنوان كمي نيست. درست اســت كه تمام هدف من كســب مــدال طال بود اما از كســب مدال با ارزش نقــره نيز راضيام. هرچند اين را ميدانم كه ميتوانستم بهتر عمل كنم و اگر بهتر فكر ميكردم و تصميــم ميگرفتــم مطمئنــا ميتوانستم طاليي شوم.»

مهــديزاده ادامــه ميدهد: «توانايي اين را داشــتم كه در هر شــرايطي طال را به دست بياورم. فكر ميكنم كه خســتگي اين دو ســفر باعث شد تا در فينال خوب فكــر نكنم و طال از دســتم پريد. اميدوار هســتم ســال آينده در بازيهاي آســيايي و جهاني مدال طال را كسب كنم و اميدوارم روند مدالآوريام همچنان ادامه داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.