حسم گفت كه ميماند!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جــرارد پيكــه اخيرا عكــس خود بــا نيمــار را در توييتر منتشــر كرده و نوشــته بود: «او ميمانــد». پيكه اكنون گفته كه اين خبــر قطعي نبوده و نيمار دارد پيشــنهاد پاريسنژرمن را بررسي ميكند. پاريسيها حاضرند 222 ميليون يورو مبلغ فســخ قرارداد او را به بارسلونا بپردازند و او را به خدمت بگيرند.

پيكــه گفته اين حــس او بوده كه نيمار در نوكمپ خواهد ماند و گفته كه بازيكنــان دارند تالش ميكنند كه نيمار را متقاعد بــه ماندن كنند. قرارداد نيمار تا سال 2021 اســت. پيكه گفته: «اين نظر شــخصي من، بر اساس حرفهايي اســت كه با او زدم. اين برداشت من بود. زمانــي كه ما با نيمــار صحبت ميكنيم كه البته فقط هم من نيســتم، بلكه همه همتيميها كه رابطه خوبــي با او دارند اين كار را ميكننــد، تالش ميكنيم به او بهعنوان يك همتيمي و يك دوســت، شــرايطي كه در آن قرار دارد را توضيح دهيــم. من به او گفتهام كه شــرايطش قابــل درك اســت و او گزينههايي روي ميز دارد.

ممكن است مساله بر سر پول باشد امــا فكر نميكنم اينطور باشــد. شــايد مساله بر سر پروژههاي ورزشي باشد اما اين را هم بعيد ميدانم، چون بارســا از نظر پروژه ورزشــي بهترين باشگاه است. شايد هم او ميخواهد ستاره باشد، چون در بارسا بايد كنار ليو (مسي) بازي كند كه بهترين بازيكن دنياســت. نيمار تنها 25 ســال دارد و بازيكن بزرگي است اما در پاريــس، اگر ليگ قهرمانــان را فتح نكنــد، آنطور كه بايد، او را به رســميت نخواهند شــناخت. تنها راه پيش روي او در پاريس قهرماني در اروپاست، چون با تمام احترامي كه برايشــان قايليم، ليگ آنهــا در ســطح پاييني اســت. او هنوز ترديدهايي دارد اما داريم تالش ميكنيم كه متقاعدش كنيم.»

رسانه برزيلي گلوبو اسپورته گزارش داده كه نيمار از عكسي كه پيكه منتشر كرده عصباني نشده است، ولي پدر او كه ايجنتش هم هست غافلگير شده. او دارد تالش ميكند با بارسلونا و پاريسنژرمن مذاكره كند. برخــي منابع پيشتر اعالم كــرده بودند كه نيمار بــا پياسجي به توافق رســيده و بــه او 30 ميليون يورو در سال، پس از كســر ماليات پيشنهاد دادهاند اما مقامات بارسا تمام تالش خود را انجام ميدهند تــا نيمار را نگه دارند. پيكه، مسي، لوييس ســوارس و اعضاي هيات مديره تالش فراواني دارند تا نيمار نظرش عوض شود.

خاوير ماسچرانو هم كه اخيرا گفته بود نيمار آينده بارســلونا است، گفته كه همه با او صحبت كردهاند: «اين تصميم شــخصي «ني» اســت. چيزي كه پيكه ميگويد حسي اســت كه همه دارند كه اين به دليل كيفيت و شخصيت ني است. ما همه با او صحبتهايي داشــتهايم، از جمله ليو، چون تمايل تيم اين است كه ني كنار ما بماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.