دردسر بزرگ اما خوشايند زيدان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامــه مــاركا در تحليلي از محتمل شــدن انتقال كيليان امباپه به رئال مادريد خبر داده و نوشته ورود اين بازيكن 18 ساله، زيدان را با دردســر بزرگ اما خوشــايندي مواجه ميكنــد. او مســووليت بزرگي دارد و آن اين اســت كه تمام ســتارههاي تيم را راضي نگه دارد؛ كاري كه تا اينجا به خوبي از عهدهاش برآمده.

اين سوال به صورت جدي وجود دارد كه زيدان چطور ميتواند تيمي را مديريت كند كه كريستيانو رونالدو، كريم بنزما، گرت بيل و امباپه در خط حملهاش بازي ميكنند؟ در سيستم 4-3-3 مشكل زيادي نيست چون يكي از اين چهار نفر كنار گذاشــته ميشود اما امثال ايســكو و ماركو آسنسيو كه فصل قبــل واقعا تواناييهاي خود را نشــان دادند و بــراي فصل پيشرو خيلي اميدوارند، چه؟ فرصت بازي اينها كمتر ميشــود تازه اگر به امثال دني سبايوس، لوكاس واسكس و ماتئو كوواچيچ اشاره نكنيم.

ابتداي تابســتان، زيدان شــرايط خود بــراي جذب امباپه را گفت كــه اگر او بيايد يكي از اعضاي مثلث BBC بايد برود. فكرها متوجه بيل شد كه اگرچه رابطه خيلي خوبي با مربي دارد اما اين اواخر زياد مصدوم شده.

بال ولزي قصد جدايي ندارد و باشــگاه هم نميخواهــد به او اجــازه رفتن بدهد و بهترين گزينه اين اســت كــه كار به زيدان ســپرده شــود. او فصل قبل هم بــا امثال آلوارو موراتــا و خامــس رودريگس چنين مشــكلي داشت و اين سناريو با آمدن امباپه سختتر هم ميشود چون موراتا جايش را به گرانترين بازيكن تاريخ ميدهد كه با 180 ميليون يــورو ميآيد و ميخواهد بازي كند. خامس هم جاي خود را به ســبايوس داده كه بايد بــراي پيدا كردن فرصت بازي، صبر بيشتري از خود نشان ميدهد.

يادمــان نرود بــه دو بازيكن ثابت خط مياني رئال، لوكا مودريچ و توني كروس اشاره كنيم. داشتن اين همه بازيكن طراز اول واقعا دردسر بزرگ و لذتبخشي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.