مورينيو: دلم براي روني تنگ شده

ما تنها يكي از نامزدهاي قهرماني ليگ هستيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو اعتراف كرد در جدايي وين روني از منچســتريونايتد و رفتنش به اورتون احساساتي شــده و همين حاال براي كاپيتان ســابق تيمش دلتنگ شــده. بعد از سه سال كســالت آور در پي بازنشســتگي ســر الكس فرگوســن، مورينيو آمد تا غول خفته را بيدار كند اما نتوانســت در ليگ برتر كاري از پيش ببرد و تيمش ششم شد هرچند سه جام گرفت؛ ليگ اروپا، جام اتحاديه و سوپرجام.

روني 31 ســاله بعد از 13 ســال پرجام در اولدترافورد، به گوديســون پارك برگشت. بهترين گلزن تاريخ تيم ملي انگليس و باشگاه منچستريونايتد در فصل 2016-2017 تنها 15 بازي در تركيــب اصلي قرار گرفت اما مورينيو جــاي او را در تيم خالي ميدانــد و ميگويد پركردن جای او ســخت اســت. مربي پرتغالي گفت: «خيلي دلم براي اين پســر تنگ شده، او فوقالعاده اســت. من از آن آدمهايي نيستم كه در اين كار به راحتي احساســاتي شوم اما وقتي او رفت، احساساتي شدم هرچند مطمئنم كه او و اورتون كامال متناسب يكديگر هستند و به درد هم ميخورند. وين تاثير خيلي مثبتي داشت، ما نميتوانيم بگوييم چون وين رفته در مسير پيشرفت هستيم. او بازيكن مهمي براي ما بود و فكر ميكنم مــا وارد يك دوره جديد شدهايم بدون آن ليدر و بدون تاثيري كه براي ما داشت.»

روني قرارداد دوســالهاي با اورتون بست؛ تيمي كه سال 2004 از آن به منچستريونايتد آمد. در حالي كه مورينيو ميخواســت بازيكن تيــم ملي انگليس را نگــه دارد، گفت او آنقدر محترم اســت كه خــودش دربــاره آيندهاش تصميم بگيرد: «او لياقتش را داشت و ما اگرچه ميخواســتيم او بمانــد اما به نظــر او احترام گذاشتيم چون ميخواستيم شاد باشد، هميشه بازي كند. با سن و سال او و ژنتيكي كه من در او سراغ دارم مطمئنم انگيزهاش كم نشده بود و از اينكه در تمام دقايق بازي نباشــد، راضي نبود.» مورينيو ادامه داد: «حاال وقتش رسيده ديگران پيش بيايند و خودشان را نشان دهند. پارسال مايكل كريك بود. بايد ديگران خودشان را براي مســووليتهاي جديد آماده كنند مثل ايجاد تاثير مثبت در تيم و رهبري.»

كريك، آخريــن عضو باقيمانــده از تيم يونايتد است كه در سال 2008 آخرين قهرماني اين تيم در ليگ قهرمانان را به دســت آورد. او انتخاب اول براي جانشــيني رونــي بهعنوان كاپيتان تيم بود اما مورينيو كاپيتان دوم تيمش را اعالم نكرد. آندر اررا ميتواند كاپيتان بعدی يونايتد باشــد ضمن اينكه اثرگذاري و تجربه پوگبــا، گرانترين بازيكن جهــان، ميتواند به رهبري او در تيم منجر شود.

مورينيــو دربــاره پوگبا گفــت: «او ليدر بازيكنان جوان اســت، فكر ميكنم مسنترين بازيكن در ميان جوانان اســت. او تجربه زيادي دارد چون تجربه بازي در فينال ليگ قهرمانان، يورو و ليگ اروپا را دارد. در عين جواني باتجربه اســت ضمن اينكه در آكادمي اين باشگاه رشد كرده، با همه چيز باشــگاه آشنا است و رابطه خوبي با امثال ماركوس راشفورد و جس لينگارد دارد. فكر ميكنم پل شرايط اينكه در چند سال آينده بازيكن خيلي مهمي براي تيم بشــود را دارد.»

مورينيو اگرچه باور دارد تيمهاي ديگري در موقعيت بهتري براي كسب عنوان قهرماني ليگ برتر در فصل پيشرو هســتند اما نسبت به شانس تيم خودش خوشــبين است: «فكر نميكنــم ما كانديداي اصلي قهرماني باشــيم اما كانديدا هســتيم. ما نســبت به فصل قبل بهتر شــدهايم و روحيه تيم عالي است. سطح اعتمــاد به نفس تيم باال رفتــه و فكر ميكنم موفقيتهاي نســبي فصل قبل بــراي آرامش دادن به تيم مهم بوده. ما بدون اينكه فشــاري رويمان باشد به ليگ قهرمانان ميرويم. در ليگ اروپا برچســب مدعي رويمان بود و اين كار را ســخت ميكرد. يك نكته مهم ديگر اين است كه تمام هفت تيــم طراز اول جدول-اورتون را هم قرار ميدهم- فصل بعد در اروپا هســتند. فصل قبل چلسي و ليورپول نبودند و اين باعث شد در ليگ بهتر و قويتر باشند.»

مورينيــو ويكتــور ليندلــوف را به خط دفاعــي خود اضافه كــرده و روملو لوكاكو را با 75 ميليــون پوند خريده. او امثال نمانيا ماتيچ و ايوان پريشيچ را مد نظر دارد. او نگراني خود را از بابــت اين بازار ديوانه ابراز كرد بعد از آنكه منچسترسيتي براي ســه مدافع كناري 130 ميليون پوند هزينه كــرد از جمله 52 ميليون براي كايل واكر كه در تاتنهام بازيكن ثابت نبود.

مورينيو گفت: «فكــر نميكنم پولي كه براي پل پوگبا يا نيمار ميدهيد، مشكلي داشته باشد. مشكل درباره بازيكناني است كه در سطح خيلي باال نيستند و بيشتر هم همينطورند. در هر تابســتان يكي دو بازيكن بــزرگ جابهجا ميشوند اما جاي خطرناك به نظر من اين است كه شما خيلي راحت از ‪40 03،‬ يا 50 ميليون پوند حرف ميزنيد. همه از ابعاد سرمايهگذاري در ســيتي صحبت ميكنند اما يك تيم ديگر هم هســت كه ســرمايهگذارياش فوقالعاده بوده؛ تاتنهام. اين تيم هنوز يك پوند هم هزينه نكرده، هر كسي را ميخواسته حفظ كرده، مثل دله آلي، هري كين، توبــي آلدرويرلد و اريك داير. آنها كايل واكر را فروختند چون خودشان ميخواستند و فكر ميكردند كايران تريپير به اندازه او خوب است و البته جوانتر. چلسي هم قهرمان است و در حالي كه به نيمه فصل نقل و انتقاالت رسيدهايم، روديگر، باكايوكو و موراتا را خريده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.