خريدهاي پپ يك ميليارد يورويي شد

مربي هجومي كه براي خريد مدافع وسواس دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با وجود داشتن شــهرت به اعتماد به بازيكنان جــوان و ارائه فرصت به بازيكنان مســتعد تازهكار، پــپ گوارديوال در دوران مربيگرياش تــا االن بيش از يك ميليارد يورو بــراي خريد بازيكنــان جديد بودجه دريافت كرده اســت. با پيوســتن بنژامين منــدي از موناكو بــه منچسترســيتي با قراردادي 57 ميليــون يورويي، گوارديوال تابســتان امســال به تنهايي 138 ميليون يورو صــرف خريد مدافعــان جديد براي تيمش كرده اســت كه كايل واكر و دانيلو ديگر مدافعان جديد تيم او هستند.

گرانترين تابستان در 9 فصل مربيگري پــپ گوارديوال، تابستان ســال جاري او بيشترين هزينه را بــراي خريد بازيكن كرده اســت و به نظر ميرســد كه او ميخواهد سيتي را از صفر بســازد. 240 ميليون يورويي كــه تيم او تابستان امســال صرف خريد بازيكن كرده اســت تنها 17 ميليون يورو با ركوردي كه رئال مادريد در فصل 2009-10 براي خريد بازيكنان جديد به ثبت رساند فاصله دارد.

سيتي ولخرجترين تيم پپ گوارديوال در دوران موفق مربيگرياش هدايت ســه تيم را برعهده داشته است اما تيم فعلي او بدون شك بيشترين هزينه را براي خريد بازيكن كرده اســت به طوري كه ارقام صرف شده براي خريد بازيكن در ســه فصل حضور او در بارسلونا و سه فصل حضورش در بايرن مونيــخ را كامال تحت الشعاع قرار ميدهد. از آغاز دوره مربيگري گوارديوال در منچسترسيتي، اين تيم 453 ميليون يــورو صرف خريــد بازيكن كرده است كه در بارسلونا اين رقم 341 ميليون يورو و در بايــرن مونيخ 203 ميليون يورو بود.

وسواس خريد مدافع اگرچه همــه گوارديوال را بــا فوتبال هجومــي كــه تيمــش ارائــه ميكنــد ميشناسند اما او نشان داده كه براي خريد مدافع وســواس خاصي دارد. او در دوران مربيگــرياش 382 ميليون يــورو صرف خريــد بازيكنان هجومــي و 436 ميليون يورو صــرف خريــد بازيكنــان تدافعي و دروازهبان كرده است.

گرانترين خريد پپ بيشــترين هزينهاي كه تيمهاي تحت هدايت پپ گوارديوال بــراي خريد بازيكن كردهاند، ســال 2009 به ثبت رســيد كه بارسلونا زالتان ابراهيموويچ را با قراردادي 69/5 ميليون يورويي از اينتر خريد. بعد از ايبرا، 5 بازيكن ســيتي كه مندي در صدر آنها قــرار دارد گرانتريــن خريدهاي پپ بودهانــد و گرانترين بازيكــن او در بايرن مونيخ هم ماريو گوتزه 37 ميليون يورويي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.