پوگبا: زالتان هنوز هم تاثيرگذار است

اميدوارم رهبر تيم باشم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زالتان ابراهيموويچ شــايد ديگر بازيكن منچستريونايتد نباشــد اما پل پوگبا ميگويد اين مهاجــم مصدوم همچنان اثر بزرگي روي اين باشــگاه دارد. مهاجم 35 ســاله سوئدي در نخســتين فصل حضور در اولدترافورد پاسخ قاطعانهاي به منتقــدان داد و 28 گل زد تــا اينكه مصدوميت رباط صليبي پايان زودرســي براي فصل او رقم زد. زالتان احتماال تا پايان ســال 2017 نميتوانــد بازي كند و جاي شــگفتي نبود كه يونايتد قراردادش را تمديد نكند. در عين حال، زالتان دوران بازيابی را در باشــگاه منچستر سپري ميكند و ژوزه مورينيو در را براي بازگشــت بازيكني كه همچنان در اين باشگاه موثر است، باز گذاشــته. پوگبا در واشنگتن گفت: «زالتان آشكارا يك ليدر اســت، او هميشــه يك ليدر بزرگ بوده و هنوز هم هســت چون همچنان در تيم حضور دارد و حتي وقتي بازي نميكند از بيرون زمين ليدر تيم اســت. من يك فصل در اين تيم بــازي كردهام، آمدم براي اينكه اميدوار بودم در تيم ليدر باشم. اين مثل يك هدف نيســت، بلكه چيزي است كه بايد باشــيد. ما جام برديم و ميخواهيم هم بهعنوان بازيكن و هم ليدر رشد كنيم. من ميتوانم از او بياموزم، از مايكل كريك، از همه بازيكنان و ليدر شوم.» پوگبا رشد يافته آكادمي يونايتد اســت هرچند براي بازگشــتش به اولدترافورد ركورد نقل و انتقاالت تاريخ شكسته شد.

هافبــك تيم ملي فرانســه درباره آمدنــش از يوونتوس گفت: «چالش بزرگــي براي من بود، ميدانســتم نميتوانم در ليگ قهرمانــان بازي كنم اما به خــودم گفتم ميخواهم منچســتريونايتد هماني باشــد كه بود. فكر ميكنم در مسير درست هستيم. فصل قبل سه جام برديم، ما به ليگ قهرمانان برگشتهايم، تيم خيلي پيشرفت كرده و من اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد.» يونايتد شروع خوبي در پيشفصل داشته اما فشــار به تدريج زياد ميشود تا 17 مرداد كه در سوپرجام اروپا در اســكوپيه با رئال مادريد روبهرو ميشود. چند روز بعد هم نخستين بازي فصل جديد ليگ برتر برابر وستهم خواهد بود كه آزمايش سخت تيمي كه با 24 امتياز اختالف نسبت به قهرمان فصل را به پايان رساند، شروع ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.