پيشنهاد سوم آرسنال براي لمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسنال سومين پيشنهاد خــود را هم بــراي خريد توما لمــار ارائه خواهد كــرد. آنها 50 ميليــون پوند بــه موناكو پيشنهاد خواهند داد.

آرســناليها كه الكساندر الكازت را از ليــون خريدهاند، قصــد دارنــد يــك بازيكــن فرانســوي ديگر هم به خدمت بگيرنــد. دو پيشــنهاد قبلي آرســنال كــه دومــي آن 45 ميليــون پوند بود، از ســوي موناكو رد شــده است. موناكو اصــرار دارد كه لمار فروشــي نيست اما آرســناليها مصمم هستند كه اين بازيكن 12ساله را بخرند.

آنهــا اميــدوار هســتند كه پيشــنهاد آخرشــان براي خريــد لمــار كافي باشــد. به نظر ميرسد توافق شخصي با خود اين بازيكن براي آرسنال آســان انجام شود. حضور لمار ميتواند به معناي خداحافظي با الكســيس سانچس باشد اما مقامات آرسنال اصرار دارند كه لمار جانشين سانچس نيست و آرســن ونگر گفته اين بازيكن تحت هيچ شرايطي در تابستان از آرسنال نخواهد رفت.

اين بازيكن اهل شــيلي قــرار اســت روز دوشــنبه به تمرينــات پيشفصــل اضافه شــود. او قصــد دارد بهصورت حضــوري با ونگر ديــدار كند و خواســتار جدايي از آرسنال شــود. آرســناليها همچنان اميدوارند كه سانچس قرارداد جديــدي بــا اين تيــم امضا كنــد اما رابطه بين باشــگاه و مشاوران سانچس خراب شده اســت و اكنون احتمال تمديد قرارداد اين بازيكن كمتر از هر زمان ديگري به نظر ميرسد.

قــرارداد ســانچس در انتهاي فصل پيش رو به پايان ميرســد و او در آن هنــگام ميتواند آرســنال را بهصورت آزاد ترك كند. منچسترسيتي و پاري ســنژرمن سانچس را در تابستان جاري ميخواهند اما موضع آرسنال اين است كه اين بازيكن فروخته نميشود. آرسنال به ســانچس پيشنهاد قــرارداد 572هــزار پوند در هفته در صورت صعود به ليگ قهرمانان را داده اســت كه 20 درصد نسبت به دستمزد فعلي او بيشتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.