3‌جام‌آوردم،‌پولم‌را‌نمي‌دهند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

طالبلو در صف طلبکاران؛

بعــد از اينكه كاوه رضايي و آندو تيموريان از اســتقالل بابت طلبهاي خود به اي اف سي شكايت كردند حاال نوبت به بازيكنان قديمي ديگر رسيده كه در مورد اين ماجرا حرف بزنند.

وحيد طالبلو دروازهبان ســابق استقالل در اين خصوص ميگويد: «از اســتقالل از نظر مالي طلب دارم ولي از لحاظ اخالقي و فوتبالي نه چون هر چه دارم از استقالل و هوادارانش است. من حاضرم حسابدار باشگاه استقالل 2۱-0۱ ســالي كه در اين باشگاه بودم كارنامه ماليام را دربياورد و ببيند در پســت دروازهباني چقدر از نظر مالي بازدهي و سوددهي داشتم. از سال ۹8 از استقالل 300 ميليون طلب دارم كه اگر ارزش پول را در نظر بگيريد االن ديگر آن رقم ارزشي ندارد. در دور دوم هم با وجود آنكه رقم قراردادم خيلي پايين بود فقط 30 ميليون دريافتي داشتم.» دروازهبان سابق اســتقالل در خصوص اينكه آيا كار رضايي و تيموريان درســت بوده يا خير، ميگويد: «اگر موضوع در داخل حل شود خيلي بهتر است ولي وقتي در داخل براي بازيكن و حتي راي كميته انضباطي احترام قايل نميشوند، مقصر خودمان هستيم. بايد يك جايي مقابل اين رفتارها ايســتاد. من وقتي نزد افتخاري رفتم او گفت ســال گذشته ۵ ميليارد بدهي خارجيها را داديم ولي من به او پاسخ دادم شــما ۵ ميليارد بدهي بازيكنان را داديد اما آنها به انــدازه ۵ ميليون هم براي اســتقالل بازي نكردند. حداقــل 3 جام براي اين تيم آوردم ولــي ميبينم كه اين رفتارها با من ميشود. معلوم است وقتي بازيكنان جوان ميتوانند پولشان را بگيرند چرا دستمزد زحمت ما داده نمیشود؟ من به چشم خودم ديدم يكسري بازيكنان چگونه پول ميگرفتند ولي يكسري ديگر از حق زن و بچهشان زده ميشد. شايد به تاج بربخورد اما مقصر اين مسائل تاج است.»

طالبلو در پاســخ به اين سوال كه در غيابش در نيمفصل مشتريهاي وي كم نميشــود، ميگويد: «من فوتبال را عاشقانه دوست دارم ولي اولويت با خانوادهام است. من با توجه به مسائل خانوادگي چنين تصميمي گرفتم كه اتفاقا تصميم سختي بود ولي اميدوارم شرايط مهيا شود كه در نيمفصل زودتر برگردم. البته قطعا تا پايان نيمفصل نيستم مگر اينكه اتفاق عجيب و غريبي رخ دهــد.» وي در پايان صحبتهايش گفت: «من در بدترين شــرايط و در حالي كه تيم خودم اســتقالل بدترين رفتارها را با من ميكرد از پرسپوليس پيشنهاد داشتم و اين را ميتوانيد از مربيان اين تيم بپرسيد و مستندات آن هم موجود است ولي از آنجا كه به هواداران دو تيم احترام ميگذارم، دوست نداشتم وصلهاي ناجور براي تيم رقيب باشم كه البته خيليها هم موافق اين موضوع نبودند اما با بدترين رفتارها از باشگاه استقالل مواجه شدم. به خاطر اين اســت كه ميگويم جواناني كه ما را ميبينند ســعي ميكنند طوري با باشگاه رفتار كنند كه باليي كه سر ما آمده سر آنها نيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.