پورموسوي: بازي با پرسپوليس جذابيت خودش را دارد

قول كسب سهميه هم به فوالد ندادم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از همان زمان که رقابتهاي لیگ قرعهکشي شد، سیروس پورموسوي، سرمربي فوالد خوزستان خوشــحالي و رضایتش را بابت اینکه در نخستین بــازي فصل باید در آزادي به مصاف پرســپولیس بــرود، اعالم کرد. او حاال هم که در نشســت خبري این بازي شرکت کرده، با اشاره به همین موضوع ميگوید: «بازي با پرســپولیس هم جذابیت خودش را دارد. دوست داشتیم بازي اول خارج از خانه باشــد زیرا بازي در خانه فشار و استرس دارد. خودم دوســت دارم تماشاگران از بازي ما لذت ببرند اما واقعیت این است که بازي مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادي خیلي سخت خواهد بود. امیدوارم بازي زیبایي از سوي بازیکنان ما ارائه شود.»

سیروس پورموســوي، در نشســت خبري پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس ميگوید: «ابتدا باید در مورد بازي استقالل خوزستان و صباي قم صحبت کنم که بازي ارزشي بود و پاکي فوتبال ایران و سالمت باشگاه اســتقالل خوزستان را نشان ميداد. ميخواستم از آن بازي بزرگ یاد کنم. بازي با پرســپولیس هم جذابیت خودش را دارد دوســت داشتیم بازي اول خارج از خانه باشد زیرا بازي در خانه فشار و استرس دارد.»

فصل آینده تیــم فوالد خوزســتان براي کسب سهمیه یا قهرماني ميجنگد؟ پورموسوي در همین رابطه تأکید ميکند: «ما هیچ قول و قراري به باشــگاه ندادیم و قول کسب سهمیه هــم ندادیم چرا که بودجه ما به گونهاي بود که تیم را اختصاصي بســتیم و بیشتر سعي کردیم از بچههاي آکادمي خودمان استفاده کنیم و ميبینید که نسبت به سال قبل شرایط ما بهتر خواهد بود.»

پورموســوي قبل از ترک سالن در پاســخ به سوال خبرنگاري که گفت طلبتان را از باشــگاه استقالل خوزســتان گرفتید یا نه، تأکید ميکند: «از اســتقالل خوزســتان طلبکارم. ما فکر ميکردیم چکي که باشگاه داده نقد ميشود تا بازیکنان 50 درصد پولشان را بگیرند اما آن چک برگشت خورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.