چند بازيكن ميخواستم نتوانستيم بگيريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود فکري، نفت مسجد سلیمان را براي حضــور در رقابتهاي لیگ یک آماده ميکند. این در حالي اســت که به گفته فکري خیلي از خواســتههاي او در این تیم اجابت نشــده است. او در همین رابطه توضیــح ميدهد: «تمرینات خوبي را برگــزار کردیم با توجه بــه زماني که داشــتیم، تمامي کارهایمان طبق برنامه پیش رفت و از لحــاظ تمرینات گروهي و بدنــي در فــرم ایدهآل هســتیم. چند بازیکن را ميخواستیم به خدمت بگیریم که نتوانســتیم این کار را انجام دهیم اما بازیکناني که به نفــت آمده اند، جوان و آینده دار هســتند و قطعــا در روزهاي آینده حرفهاي زیــادي از آنها خواهید شنید.»

ســرمربي نفــت مسجدســلیمان همچنین ميگوید: «بازيهاي تدارکاتي خوبي را برگزار کردیم و قرار است آخرین دیدار تدارکاتي خود را مقابل نفت امیدیه اهواز انجام دهیم که اگر این بازي کنسل شــود باید به دنبال یک حریف تدارکاتي دیگر بگردیم تا خود را براي شــروع لیگ آماده کنیم.» فکري درباره شــرایط حال حاضر اســتقالل تهران توضیح ميدهد: «ایــن تیم بــا نفراتي که جــذب کرده، وضعیــت خوبي دارد. اضافه شــدن چند بازیکن با تجربه در کنار جوانها ميتواند کمک موثري به اســتقالل کند. اگر چه حرف و حدیثهــاي زیادي در خصوص جــذب بازیکنــان به وجود آمــد اما اگر اســتقالل این بازیکنان را جذب ميکرد و یا حتي به خدمــت نميگرفت باز هم حرف و حدیث پشــت ســر این بازیکن بود اما اعتقــاد دارم تلفیقي از باتجربهها و جوانان ميتواند یک استقالل رویایي را در این فصل به همه نشان دهد.»

ســرمربي نفت مســجد ســلیمان همچنین درباره استقالل ميگوید: «یکي از عملکردهاي خوب اســتقالل این بود که توانســت از زمان باقیمانده تا شــروع لیگ نهایت اســتفاده را برده و تمرینات خوبي را انجــام داده و با انجام بازيهاي تدارکاتي خود را آماده لیگ کند اگر چه کار سختي در پیش دارد اما سالهاست که استقالل نشان داده، تیم روزهاي سخت اســت و ميتواند همیشــه موفق باشد.» سرمربي نفت مسجدسلیمان در خصوص دیدار روز جمعه آبيپوشــان تهران برابر صنعت نفت آبادان تأکید ميکند: «نفت تغییرات گســتردهاي داشــته، کادر فني آن عــوض شــده و چنــد بازیکن خوب به خدمــت گرفته و ایــن ميتواند براي اســتقالل خطرنــاک باشــد اگرچه آبي پوشــان باید با گرماي وحشتناک آبادان هم بجنگند ولي فکر ميکنم اولین بازي حکم یک فینــال را دارد و ميتواند براي استقالل بسیار مهم باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.