حق شناس: هفته چهارم از فوتبال خداحافظي ميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کاپیتان تیم فوتبال سپیدرود ميگوید طبــق صحبتهایي که بــا نظرمحمدي داشــته اگر نظرش تغییــر نکند، پیش از فصل نقل و انتقاالت از فوتبال خداحافظي ميکند. سهیل حقشناس بازیکن باتجربه و کاپیتــان ســپیدرود در همیــن رابطه توضیح ميدهد: «من زمان امضاي قرارداد و تمدیدم پس از مشورت با سرمربي تیم و دوســتانم تصمیم گرفتم پیش از زمان نقل و انتقاالت که ۸1 شــهریور اســت از فوتبال خداحافظي کنم. از همین رو طبق صحبتهایم با آقاي نظرمحمدي اگر نظرم تــا روز بازي با پیکان تغییــر نکند، هفته چهــارم از فوتبال و هواداران ســپیدرود خداحافظي خواهم کرد.»

او همچنیــن تأکیــد ميکند: «پس از پیشــنهاد خداحافظيام به مســووالن ســپیدرود و علي آقا آنها بــه من گفتند که دوســت دارند در کنار تیم باشــم به همین دلیل قرار شد که قراردادم بهعنوان بازیکن مربي ثبت شــود و در زماني که خداحافظي ميکنــم بهعنوان مربي روي نیمکــت ســپیدرود بنشــینم. البته باید بگویم که خیلي چیزها باید رقم بخورد تا اتفاقاتي این چنین رخ دهد و من بهعنوان مربي در کنار تیم باشم. نميتوانم به طور دقیق ایــن را بگویم اما فعال تصمیمم این است مگر اتفاق جدیدي بیفتد.»

حقشــناس همچنین به مدت زمان حضورش در ســپیدرود اشــاره ميکند: «امســال پانزدهمین ســالي است که در ســپیدرود حضور دارم البته اگر کســري دو ســاله حضورم در نظر گرفته نشود. از زمان حضورم در این تیم تمام فکر و ذکرم موفقیت و رساندن سپیدرود به حقش که حضور در لیگبرتر اســت بود و اکنون از حضورش در لیگبرتر خوشحالم و دوست دارم بــا پیراهــن همین تیــم از فوتبال خداحافظي کنم.»

این بازیکــن تأکید ميکنــد: «تنها موضوعــي کــه نباید فرامــوش کرد این است که کوچکترین اشتباه و لغزش ما را به عقب ســوق خواهد داد و این بدترین اتفاقي است که براي یک تیم رقم خواهد خورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.