پيکانیها همچنان منتظر تسویهحساب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

اوضاع تیمتان بــرای حضور در لیگ هفدهم چطور است؟

خدا را شکر شرایط تیم خیلی خوب اســت و همه بازیکنان آماده هستند. فقط بابک حاتمی با مصدومیت مواجه شده که به بازی اول نمیرســد اما امیدواریم زودتر بهبــود پیدا کنــد و در بازیهای بعدی به کمــک تیم بیاید. در کل تیم خوبی داریم. بازیکنــان خوبی جذب کردیــم و نفرات خوبمان را هم نگه داشتیم. امیدوارم این فصل همه ارگانها در اســتان کمک کنند که بهترین نتایج را بگیریم.

ظاهرا هنوز مشــکل میزبانیتان حل نشــده و حتی گفته میشــود سیاهجامگان ممکن است در بجنورد از حریفش در هفته اول پذیرایی کند؟

نمیدانــم چــه بگویــم. نمیدانم چرا با داشــتن 2 ورزشــگاه خیلی خوب، ســیاهجامگان بایــد در بجنــورد میزبانی کنــد. البته بجنورد ورزشــگاه خوبی دارد که مطمئنــم فوتبالدوســتان آنجا تیم را تنها نمیگذارند اما هر تیمی در شــهر و با تماشاگر خودش راحتتر است.

بازی تیم شما در هفته اول مقابل پیکان است که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشود. آن بازی را چطور میبینی؟

پیــکان تیــم خیلــی خــوب و با انگیزهای است که در بازیهایش با قدرت ظاهر میشــود امــا مــا میخواهیم لیگ هفدهم را با پیروزی شروع کنیم. امیدوارم در این بــازی بتوانیم از پس پیکان برآییم و به برد برسیم.

بــا صحبتهایی کــه اخیرا هم شــما و هم بازیکنان انجام دادید، به نظر میرســد توقعات را از پدیده باال بردید و حاال همه منتظر کسب سهمیه آسیا هســتند. خودتان اینطور فکر نمیکنید؟

کســی نگفته ما قرار است سهمیه آســیا بگیریــم. صحبت کــردن در مورد قهرمانی و کســب ســهمیه آســیا خیلی راحت است اما رسیدن به آن سخت است و نیــاز به یک ســری امکانات دارد، ضمن اینکه باید ببینیم قرار است با چه تیمهایی رقابــت کنیم. با تیمهایی مثل اســتقالل، پرسپولیس، ســپاهان، ذوبآهن، تراکتور، فوالد، گســترش و ،... به هــر حال با این حریفان، نمیشــود حتــی راحت در مورد کسب ســهمیه آسیا صحبت کرد. رسیدن به عنوان، ابزار میخواهد. ما از قرار گرفتن مقابل هیــچ حریفی واهمــه نداریم اما با توجه به شــرایط گام برمیداریم. تیم باید به لحاظ سختافزاری و مالی شرایط خوبی داشته باشــد که بتواند موفق باشد. من نه قول رسیدن به قهرمانی و نه کسب سهمیه آسیا دادم. فقط میگویم میخواهیم پدیده لیگ باشــیم. ممکن است حتی به جایگاه هفتم و هشــتم هم برسیم اما با بازیهای خوبمان در ذهن همه بمانیم. به هر حال بقیه تیمها نخوابیدند و کار و هزینه کردند، هر چند کــه معتقدم هزینــه زیاد ضامن رسیدن به موفقیت نیســت. مهمتر از هر چیز، امکاناتی است که در اختیار تیم قرار میگیرد. ما هم تمام تالشمان را میکنیم اما گفتن اینکه به ســهمیه آسیا میرسیم دردی را دوا نمیکنــد. باید شــرایط مهیا باشد تا امسال پدیده لیگ باشیم.

به نظر میرسد این فصل پدیده شــرایط خوبی دارد و حتی مبلغی از قرارداد بازیکنان پرداخت شد.

خدا را شکر شــرایط بد نیست اما قرار بود ما قبل از شروع فصل حداقل 25 تا 30 درصد از مبلغ قــرارداد بازیکنان را بدهیم که تا االن توانستیم فقط 10 درصد بدهیم. البته همین شرایط هم بد نیست و خیلی امید داریــم که به زودی بقیه مبلغ هم پرداخت شود.

ظاهرا قرار اســت مهدی تقوی دستیار جدیدتان هم به گونهای رابط تیم بزرگســاالن و تیم امید پدیده جمعه ‪،96/۵/ 6‬ هفته اول هفدهمین دوره لیگ برتر ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: ‪20 :30‬ داور: پیام حیدري کمكها: حسن ظهیري، سجاد طوري باشد؟

بلــه، آقای تقوی یکــی از بهترین مربیان هســتند که خوشــحالیم او را در کنارمــان داریــم. تقوی قرار اســت رابط بین تیم بزرگســاالن و تیمهای پایه باشد تا بتوانیم بازیکنانی که شــرایط الزم برای حضور در تیم بزرگســاالن را دارند، به تیم بیاوریم و استفاده کنیم.

چنــد روز پیش ایران ورزشــی گزارشــی از خبرنگارانــی که مربی شدند نوشــته بود که به نام شما هم اشاره شد...

مــن این گزارش را ندیدم و نخواندم اما در موردش شــنیدم. بایــد بگویم خیلی خوشــحالم و افتخــار میکنم کــه روزی خبرنــگار بــودم. من خبرنــگاری را خیلی دوســت داشتم و دارم. باید بگویم دلم برای خبرنگاری و نوشتن تنگ شده اما دیگر کار مربیگری اجازه نمیدهد مطلبی بنویســم چون تمام وقتم را میگیرد. به هر حال برای همه خبرنگاران ورزشی هم آرزوی موفقیت میکنم. در مورد گزارشــی هم که نوشــته شده باید بگویم شــاید من نسبت به دیگر مربیان خبرنگارتر بودم. چون من 8 سال در این کار حضور داشتم و عالوه بر خبرنگاری، دبیر سرویس بودن و ســردبیر بودن را هم تجربه کردم. در کل تجربه بیشــتری نسبت به دیگر دوستانی داشتم که خبرنگار بودند و بعد از آن وارد عرصه مربیگری شدند. هفته اول

پنجشنبه ۵ مرداد 96 پرسپولیس - فوالد خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 استقالل خوزستان- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 21 سیاهجامگان مشهد- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت 19:15 نفت تهران- سپیدرود رشت، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 21

جمعه 6 مرداد 96 پیکان تهران- پدیده مشهد، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:۴5 گسترش فوالد تبریز- پارس جنوبی جم، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 20 سپاهان اصفهان- سایپا، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- استقالل، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 21 هفته دوم

پنجشنبه 2۱ مرداد 96 تراکتورسازی تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 19:30 سپیدرود رشت- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:۴5 سایپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:30

جمعه 3۱ مرداد 96 پارس جنوبی جم- پیکان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پدیده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه 9۱ مرداد 96 نفت تهران- پرسپولیس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:۴5 استقالل خوزستان- سایپا، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبریز- سپیدرود رشت، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 19:۴5

جمعه 20 مرداد 96 سیاهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پیکان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:۴5 هفته چهارم چهارشنبه ۵2 مرداد 96 پرسپولیس- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:۴5

پنجشنبه 26 مرداد 96 سایپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:۴5 تراکتورسازی تبریز- نفت تهران- ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز، ساعت 19:۴5 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:15

جمعه ۷2 مرداد69 فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 پدیده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپیدرود رشت- پیکان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

بازیکنان پیکان منتظر عملی شدن وعده مدیرعامل باشــگاه خود هستند. باشــگاه پیکان هنوز نتوانسته قرارداد بازیکنــان و مربیان فصل پیش خود را تســویه کند و این در شــرایطی است که اکثر نفرات این تیم ماندنی شــده و منتظر پیــش قراردادهای این فصل خود هم هســتند. مدیرعامل پیکان به اعضای تیمش وعــده داده بود تا قبل از شــروع لیگ ضمن تسویهحساب با آنها پیش قرارداد فصــل جدید را هم به حسابشــان واریــز خواهد کرد که تا به االن این اتفاق رخ نداده. پیگیری بازیکنان پیکان در این زمینه باعث شد مطلع شــوند حداقل تا دو هفته آینده باشگاه به آنها پرداختی نخواهد داشت.

سهشنبه ۱3 مرداد 96 استقالل- پدیده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سایپا- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:15 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:15 پیکان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:15 سیاهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپیدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:15 گسترش فوالد تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، (روز و ساعت این بازی به علت حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا متعاقبا اعالم میشود) *دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهریور69 برگزار میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.