ابراهيمزاده: با نظر لوکا کاپيتانشدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود ابراهیمزاده کاپیتان گسترش فــوالد اعتقــاد دارد جوانهــاي تیمــش ميتوانند با درخشــش در ترکیب این تیم روزهاي خوبــي را تجربه کنند. ابراهیمزاده درباره شرایط گسترش فوالد قبل از شروع لیــگ ميگوید: «شــرایط تیم گســترش فــوالد خــوب اســت. اردو و تمرینهای خوبي داشــتیم و خودمان را آماده حضور در لیگ برتر کردیــم. امیدواریم بتوانیم در لیــگ برتر هفدهم نتایــج خوبي بگیریم.» کاپیتان گســترش فوالد درباره جوانگرایي انجام شــده در این تیم ادامه ميدهد: «به هر حال ما بازیکنان باتجربهاي داشتیم که از جمع نفراتمان جدا شــدند. جوانهایي کــه در تیم حضــور دارنــد، همگي نفرات خوبي هســتند که باید بــا اعتماد به نفس کار کنند و همتشــان را به کار بگیرند تا بازيهاي خوبي براي گسترش فوالد انجام دهند. داریوش شــجاعیان که ستاره تیم ما و مليپوش بود و اکنون در استقالل حضور دارد، یکي از همین جوانان بود که خودش خواست و توانســت به رویاهایش برسد. بر همین اســاس ما جوانان خوب زیادي هم داریم که ميتوانند مثل داریوش شجاعیان بدرخشــند و قطعا از بیــن همین جوانان داریوش شــجاعیان جدیدي متولد خواهد شد؛ به شــرطي که خودشــان بخواهند و درك کنند در چه موقعیتي قرار گرفتهاند.» مسعود ابراهیمزاده با اشاره به کاپیتانياش در گســترش فوالد ميگوید: «این مســاله با نظر لوکا بوناچیچ انجام شــد و من واقعا ادعایــي در این خصوص ندارم. همه ما یک تیم هستیم و براي موفقیت تالش ميکنیم. قطعا یک هدف هم بیشــتر نداریم و براي موفقیت گســترش فوالد ميجنگیم. حاال اینکــه چه کســي بازوبند را ببنــدد واقعا اهمیتي ندارد. رفاقت در تیم ما مثالزدني اســت و این مســاله واقعــا ارزش دارد.» ابراهیــمزاده درباره اینکه گفته ميشــود لــوکا بوناچیــچ بداخالق اســت، اینچنین توضیــح ميدهد: «من هم خیلي شــنیده بودم لوکا بوناچیچ بداخالق است اما تا این لحظه چیزي ندیدم. او اگرچه در تمرینها بســیار جدي اســت امــا در اردوي ترکیه بســیار با بچهها خوشرفتار بــود و هرگز نشــنیدم فحشــي بدهد و بداخالقي کند. او مربي بانظمي اســت و در کارش جدیت به خــرج ميدهد اما بداخالقي در وجودش ندیدم.» ابراهیم زاده درباره بازي هفته اول مقابل پــارس جنوبي ميگوید: «تیم پارس جنوبي چون از لیگ دســته اول باال آمده تیمي ناشــناخته محسوب ميشود. ما هیچ اطالعاتي از این تیم نداریم و نميدانیم چه تاکتیکي دارند. آنها شــاید اطالعاتي داشته باشند اما واقعا ما شــناختي نداریم. با این حــال براي برد به میدان ميرویم و باید در بازي اول عملکرد خوبي داشته باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.