بحران مالی به فوتسال هم رسید

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از فوتبــال حرفــهاي، باشــگاههاي ليــگ برتــر فقط قراردادهــاي گرانقيمــت را يــاد گرفتهانــد وگرنه نه امكاناتشــان حرفهاي اســت و نه تــوان آنها به حدي كه از پــس هزينههايشــان بربيايند. بدتــر اينكه حاال ميبينيم اين زيانده بودن و فقر زيرساختي به فوتسال هم ســرايت كرده. نمونهاش تيمهايي كه قرار است در ليگ برتر بــازي كنند اما حتي از تكميل كردن مدارك خود براي شركت در اين رقابتها عاجزند و هر هفته از ســوي كميته فوتسال تهديد به حذف ميشوند؛ اگر چه اين تهديدها هم مثل خط و نشان كشيدنهاي سازمان ليگ براي باشــگاههاي ليگ برتر فوتبال حاصلي ندارد و ســر آخر كميته فوتسال اســت كه بايد كوتاه بيايد. تعــدادي از اين تيمها حتي قــادر نبودند مبلغ ورودي ليگ برتــر كه 35 ميليون تومان اســت را بدهند و در قالب چك، پرداخت اين مبلغ را متعهد شدهاند. اگر از اين مشــكالت چشمپوشــي كنيم، بــه تيمهايي ميرســيم كه به زميــن و زمان بدهكارند و مشــخص نيســت با اين وضعيت چرا اصرار به حضور در ليگ برتر دارند. نمونه اين تيمها «ارژن شــيراز» اســت كه هنوز 40 درصد قرارداد فصل گذشــته بازيكنانش را پرداخت نكرده و براي اين فصل از مســابقات، فقط يك دســت لباس دارد. اين لباس هــم به همت اطرافيان تيم تهيه شــده و در واقع باشگاه در تامين لباس تيم هم درمانده بود. گفته ميشــود تيم ارژن بــراي بازي با فرشآرا در مشــهد، هتلي را رزرو كرده ولي پولــي براي پرداخت هزينــه هتل نــدارد! نمونه ديگري از اين دســت، تيم «آتليه طهران قم» اســت؛ تيمي كه اين فصل با زحمت زيادي خودش را از ليگ دســته اول به ليگ برتر رساند ولــي هيچ هدف و برنامهاي براي حضــور در ليگ برتر پيشبينــي نكرده بــود. اين تيم كه با مشــكالت مالي زيادي دســت و پنجه نرم ميكرد، در پيدا كردن حامي مالي ناكام ماند و تاكنون نتوانســته قرارداد بازيكنانش را هم پرداخت كند. عجيبترين مســاله در مورد اين تيــم، برپايي اردوي پيش از بازي در منزل مديرعامل باشگاه است! در واقع به خاطر مشــكالت مالي تيم آتليه، بازيكنان اين تيم با درخواســت مديرعامل پيش از هر مسابقه به جاي هتل در منزل او جمع ميشــوند و ناهار- دســتپخت همسر مديرعامل و مســووالن تيم- را همانجا ميل ميكنند و ســپس راهي هتل ميشــوند! تيمهــاي ليگ برتري ديگر از جمله شــهرداري ســاوه، آذرخش بندرعباس و هيــات فوتبال قم هم وضعيت بهتري ندارند. اين تيمها از هــر راهي براي حضور در ليگ برتر بهره جســته اند؛ از پادرميانــي نمايندگان مجلــس گرفته تا «ريش گرو گذاشــتن» مســووالن اســتاني ولي همانطور كه گفته شــد از ابتداييترين امكانات فوتســال حرفهاي محروم هستند. لیگ چین در آستانه فروپاشي در پــي افزايــش بدهيهاي تيمهاي ليــگ برتر چين به بازيكنان و مربيان، فدراســيون فوتبال اين كشــور تهديد كرد در صورتي كه تيمهاي بدهكار تا يك ماه آينده تمامي بدهيهاي خود را تسويه نكنند، با جريمههاي چشمگيري روبهرو ميشوند. همين تهديد براي اتحاد 13 باشــگاه ليگ برتري از جمله شانگهاي و گوانگژو كافي بود و اين بار آنها تهديد كردهاند كه در صورت ادامه فشــارها، از حضور در رقابتهاي ليگ انصراف ميدهند و ديگر در ليگ شركت نخواهند كرد. تقريبــا تمام تيمهاي چيني با بحران پرداخت به بازيكنان خود روبهرو شــدهاند. نمونهاش تيم شانگهاي كه هفتهاي 615 هزار پوند به كارلوس توس ميدهد. بازيكنان بزرگي چون پائولينيو، هالك، اســكار، راميرس، كارلوس توس و ريــكاردو كارواليو در ليگ چين فعاليت و از باشــگاههاي اين كشور حقوقهاي نجومي دريافت ميكنند. خريدهاي كالن باشــگاههاي چيني باعث كالفگي سران فوتبال اين كشــور شده و آنها با وضع قوانيني سعي در محدود كردن اين خريدها دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.