كشف زير خاكي در فدراسیون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي رغم گذشــت بيش از يك ســال از كنار رفتن رييس ســابق و همكارانــش از راس هرم مديريتي فوتبال ايــران اما اتفاقــات و حاشــيهها پيرامون نابســامانيهاي مالي فدراسيون فوتبال همچنان و هر روز رخ تازهاي مينمايد. عصر سهشنبه 3 مرداد، اتفاق عجيبي در ساختمان همواره شلوغ فدراسيون فوتبال در سئول شمالي رخ داد. اتفاقي كه نزديكان به رييس فدراســيون، قرار بــر محرمانه ماندنش را داشــتند اما خيلي زود در بين كاركنان فدراسيون دهان به دهان چرخيد و زمزمههاي مهم و ســوال برانگيزي را ايجاد كــرد. خبر به تحويل حدود 40 هزار دالر پول نقد از ســوي مصطفي طباطباييان برادر زن علي كفاشيان رييس سابق مربوط ميشد، موضوعي كه بالفاصله سوالها و حرف و حديثهاي فراواني را ايجاد كرده. فرد نامبرده كه مدتهاســت دربــاره مــراودات و شــرح وظايف مالــياش در فدراسيون فوتبال ابهامات مختلفي مطرح است، در آخرين اتفاق در پايان سال گذشته از سوي كارلوس كــيروش از همراهي تيم ملي منع و از اردوي تيم اخراج شد. طباطباييان اخيرا به دليل بازنشستگي، دوشغله بودن و تصدي همزمان چندين پست مهم و البته غيرقانوني در فدراسيون براي مدتي از دايره امور مالي فوتبال ايران دور بود اما اكنون به يكباره دهها هــزار دالر پول بيتالمــال را كه در تملكش بوده صورت نقد تحويل داده. اين اتفاق سوالهايي را مطــرح ميكند كــه حتما مهدي تــاج رييس فدراســيون و نهادهاي حراســتي و نظارتي فوتبال كشــور بايد پاسخ شفافي براي آن بيابند. اوال اينكه اين پول از چه زماني نزد فاميل رييس سابق بوده؟ ميــزان دقيق اين پول چه قدر بــوده؟ و آيا اكنون همه اين پول تحويل شــده؟ اين پول از كجا آمده كه در طي اين مدت بــه صورت نقدي در مالكيت اين فرد قرار داشته؟ و چرا تاكنون نسبت به تحويل آن اقدام نشــده؟ آيا طبق قانــون نامبرده اجازه در اختيار گرفتن شــخصي اين پول را داشته؟ آيا در كشور بانك مورد اعتمادي براي دريافت و نگهداري بودجه فدراســيون فوتبال نيســت كه او مجبور به نگهداري نقدی پول بوده است؟ آيا واقعا فدراسيون فاقد صندوقدار رســمي و قانوني براي نگهداري از اموالش اســت؟ در اوج بيپولي فدراسيون فوتبال و نگرانيهاي مطرح شــده از سوي مربيان تيمهاي ملي از جملــه تيمهاي بزرگســاالن، اميد، بانوان، ساحلي ...و كه همه هم به بيپولي ربط داشته، اين پول كجا بوده؟! و صرف چه اموري شــده كه حاال بعد از گذشــت مدت ها كشــف شده. سوالي كه به نظر ميرسد پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.