با حمايت فدراسيون با قدرت برميگردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش ســابق دووميدانــي ايران ميگويد قرار شــد من با قــدرت برگردم و فدراســيون هم حمايتم كنــد. محمدرضا وظيفهدوســت كه مدتي از دنياي قهرماني دور بود، در خصوص بازگشــت دوبارهاش به ورزش حرفــهاي توضيــح ميدهد: «مدتي از ورزش دور شــده بودم، ضمــن اينكه يك آســيبديدگي هم داشــتم. چند هفتهاي ميشود كه تمرينات را شروع كردم و با وجود آسيب ديدگي در مســابقه ليگ طاليي هم شــركت كردم كه البته نتيجه آن براي من زياد قابل قبول نبود اما به هر حال شــروعي بود كــه دوباره به ورزش برگــردم و فعاليتم را آغاز كنم.»

او در پاســخ به اين ســوال كه آيا فقط آســيبديدگي دليل عدم حضورش در اين مــدت بود نيــز ميگويد: «داليــل ديگري هم براي كنــار گذاشــتن ورزش حرفهاي داشــتم، من دو ســال ســرباز بودم و سال گذشته نتوانستم با باشگاهي قرارداد ببندم، همانطور كه همــه ميداننــد منبع درآمد ورزشكاران از باشگاهها است به خاطر همين شرايط مناسبي نداشتم.»

او با اشــاره به مسابقات برون مرزياش ادامــه ميدهد: «بــا وجود وضعيــت مالي ضعيــف تمريناتم را زير نظر بيژن شــادمهر انجام ميدادم، يك مســابقه آغاز فصل بد و بيكيفيت در شــيراز برگزار شد كه تقصير عوامل اجرايي و هيات دو و ميداني اســتان فارس بود، از طرفــي تداخل در پرش ارتفاع دهگانه و پرش ارتفاع ما، باعث شد رقابت ما يك ساعت و نيم تاخير داشته باشد بنابراين ركورد بدي ثبت كردم اما خيلي اميد داشتم در مســابقات جايزه بزرگ چين جبران كنم تا نامم در فهرســت رقابتهاي همبستگي كشــورهاي اسالمي نوشته شــود اما قبل از اينكه به چين اعزام شويم ليست كشورهاي اســالمي اعالم شــده بود و ديدم نام من در آن نيســت بنابراين جاي جبراني براي من نگذاشــتند و خيلي از لحاظ روحي ضعيف شــدم.» دونده پرش ارتفاع ايــران در پايان خاطرنشان كرد: «من حتي براي هزينه رفت و آمد هم پول نداشتم و ديگر نميتوانستم از پدرم مبلغي دريافت كنم چون باالخره او هم مشكالت خودش را داشت، تمام اين مسائلي كه گفتم باعث شد نتوانم ادامه بدهم اما هفته گذشــته با مجيد كيهاني جلسهاي داشتم و مشــكالتم را مطرح كردم. او هم حرفهايم را قبول كرد و قرار شد من با قدرت برگردم و فدراسيون هم حمايتم كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.