آذرپور: خبر فوتم، خانوادهام را به هم ريخت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــايعه فوت آذرپور مربي ســابق استقالل باعث شد تا او و خانوادهاش به شدت ناراحت شوند. آذرپور در خصوص اين خبراشــتباه اينطور ميگويد: «من مربي اســتقالل، صبا، شهرداري تبريز، تيم نوجوانــان و جوانان بودم و يكي از كســاني بودم كه كیروش قصد داشت در كادرفنــي خودش از من اســتفاده كند. بازيكنانــي مثل ســردار آزمون، جهانبخش، روزبه چشمي، بهنام برزاي ...و كشــف من بودند. برايم جالب است چند سايت خبري چطور ميتوانند خبر دروغ فــوت مرا منتشــركنند و عكس شــخص ديگري را به جاي من منتشر كنند. اوال مشــخص نيست اين خبر از كجا آمــده و بدون اطالع از موثق بودن آن منتشر ميشود و اينكه كسي مربي تيــم ملي و اســتقالل را نميشناســد و عكس شــخص ديگــري را به جايم ميگذارند.»

آذرپور در ادامه ميگويد: «از زمان منتشر شــدن اين خبر خانواده و اقوام من شرايطشــان به هم ريخته اســت و مرتب گوشــي من زنگ ميخورد. امير قلعهنويي، هومن افاضلي ...و بارها پيگير حال من شــدند و اين خبر نگرانشــان كرد.»مربي ســابق اســتقالل در مورد وضعيت حال حاضر اين تيم نيز اينطور اظهارنظر ميكنــد: «برايم جاي تعجب دارد تيــم خوبي كــه منصوريان فصل گذشــته داشت چرا بايد اينقدر با تغيير نفرات مواجه شــود و 10 نفــر بروند و 10 نفــر بيايند. اين تغييرات 7-6 هفته زمان ميبرد و تيــم نتيجه نميگيرد و ميگوينــد فرصــت بدهيــد. خب چرا چنيــن كاري ميكنيد؟ بهنــام برزاي جايش در اســتقالل اســت ولي معلوم نيست االن كجاست، به جايش ميروند جباروف تمام شــده را ميگيرند. اصال مگر ازبكستان فوتبال دارد كه به دنبال بازيكنان آنها باشيم.»

اين براي نخســتين بار نيست كه خبری اشــتباه و بي اســاس در مورد فوت يك شخص فوتبالي همه را نگران میكنــد و اين بار طي چنــد روز اخير باعث نگراني خانواده آذرپور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.