آزمون قرضي در ورونا!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود مخالفت صريح باشــگاه روســي با فروش ســتاره ايراني، رســانههاي معتبر ايتاليا همچنان بر خريد اين بازيكن توســط باشگاه سرشناس شهر رم تاكيد دارند.

رسانههاي ايتاليا همچنان در گزارشهاي خود پيرامون فعاليتهاي نقل و انتقاالتي باشــگاه التزيو از قرار داشــتن ســردار آزمون در سبد خريدهاي بيانكوچلســتي خبر داده و اين بار مدعي شــدند با توجه به پروســهاي كه بايد براي دريافت پاســپورت ايتاليايي براي اين بازيكن آسيايي طي شود، ســران التزيو در فكر خريد سردار و انتقال قرضي او به باشگاه ورونا ايتاليا هستند.

كوريره دالاســپورت در شــماره ديروز خود در يكــي از صفحات داخلي در گزارشــي از نقشههاي التزيو براي حل كردن مشكل فهرست نفرات غير اتحاديه اروپا باشــگاه پرده برداشــت و نوشــت: «كيتا بالده به تمرينات پيش فصل بازگشته تا همچنان پروســه انتقال او در هالهاي از ابهام باشــد اما با وجود اين ســران التزيو همچنان روند مذاكرات خود با روبين كازان و سردار آزمون را قطع نكردهاند چون بنا دارند به هر نحوي شده اين ستاره 22 ســاله ايراني را بخرند. البته آنهــا در اين راه تصميــم گرفتهاند تا آزمون را نيمفصل اول به ورونا قرض بدهند تا مليپوش ايراني عالوه بر آشــنايي با جو سري A مشــكل اقامت و پاسپورت خود را نيز حل كند.» به نوشــته كوريره دالاسپورت باشگاه التزيو تصميم گرفته با نهايي كردن پرونده خريد سردار براي اينكه بتواند جا براي خريد يك بازيكن غيــر اروپايي ديگر را فراهم كند، آزمون را نيمفصل به ورونا قرض بدهد تا در اين فرصت چند ماهه مراحل دريافت پاســپورت ايتاليايي مهاجم تيم ملي ايران طي شــود تا او ديگر ســهميه غيراروپايي قلمداد نشود. نقشــهاي كه نويســنده كوريره آن را تصميم دشوار و غيرعملي دانست چون در وهله اول روبين كازان براي فروش آزمون چراغ ســبز نشــان نداده، در ثاني خود ســردار نيز تمايلي به حضور قرضي در ورونا نشان نداده و تصميم گرفته در سال منتهي به جام جهاني در روبين و فوتبال روسيه باقي بماند.

پيش از اين ساير رسانههاي ايتاليايي از نااميدي سران التزيو براي خريد ســردار آزمون و گنجاندن كايســدو به جاي اين ستاره ايراني در فهرست خريدهاي باشگاه ايتاليايي خبر دادند تا فوتبالدوستان ايراني از يك انتقال بزرگ و حيثيتي در تابســتان داغ اروپا بيش از پيش نااميد شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.