تمرين پرسپولیس از سهشنبه پشت درهای بسته

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تمرین نوبت عصر پرسپولیس از ســاعت 17 در ورزشگاه کاظمي برگزار شد و اتفاقات عجیبي در آن رخ داد. تمرین دیروز پرسپولیس یک میهمان ویژه داشــت، یکي از هموطنان برانکو که به نوعي توریســت هم هست، پس از طي کردن مسافت زاگرب در کشور کرواسي تا تهران و گذر از کرواسي، صربستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنســتان با موتورســیکلت به تهران رسید و در تمرین پرســپولیس حضور یافت و با برانکو خوش و بش کرد. برانکو هم به خبرنگاران توصیه کرد که توجه ویژهاي به دوســتش داشته باشــند و او را حمایت کنند. سیدجالل حسیني کاپیتان مصدوم پرسپولیس تنها غایب تمرین سرخپوشان بود. علي علیپور مهاجم پرســپولیس که روز شــنبه غایب بــود، با حضور در تمرین سرخپوشان به تمرینات اختصاصي پرداخت و دور زمین به صورت نرم دوید. علي علیپور به دلیل اخراج مقابل فوالد نميتواند پرســپولیس را مقابل تراکتورسازي در هفته دوم لیگ همراهي کند. سرخپوشان ابتدا زیر نظر مارکو بدنهاي خود را گرم کردند و سپس زیر نظر برانکو به تمرین کار با توپ، تمرین آقاوسط و کارهاي ترکیبي روي آوردند. دروازهبانها هم زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصي انجام دادند. سرخپوشــان در ادامــه تمرین خود، به یک دیــدار تدارکاتي درون تیمي روي آوردند و فوتبــال بازي کردند. حدود 300 هوادار در تمرین حضور داشــتند. هواداران حاضر در محل تمرین بازیکنان و کادر فني را تشــویق کردند اما در نهایت درگیري شدیدي روي سکوها و بین هواداران رخ داد. برخي از هواداران بــه مهدي طارمي حرفهایي زدند که این صحبتها با واکنش تعداد دیگري از هواداران پرســپولیس روبهرو شــد و این موضوع در نهایت باعث شــد تا روي ســکوها درگیري فیزیکــي رخ دهد. این درگیري که باعث تعجب برانکو و بازیکنان پرسپولیس شده بود بعد از دقایقي به اتمام رســید. این درگیري واکنش بازیکنان را در پي داشــت و از سرپرست تیم خواســتند که تمرینات پرسپولیس پشت درهاي بسته برگزار شود. بدین ترتیب با تصمیم کادر فني پرسپولیس، تمرینات این تیم در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه بدون حضور خبرنگاران و هواداران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.