نقره بر گردن عبادي درخشید

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اســماعیل عبادي مليپوش کامپوند ایران در مسابقات جهاني لهستان به مدال نقره دســت پیدا کرد. عبادي در این دوره از مســابقات جهاني که به میزباني لهســتان برگزار شد، با شکســت دادن حریفاني از السالوادور و هلند به نیمهنهایي راه یافت. وي در این مرحله حریفي از کرواســي را در تیر طالیي مغلوب کرد و راهي فینال شــد. مليپوش تیراندازي با کمــان ایران در فینال مسابقات جهاني با نتیجه 6۴1 بر 2۴1 مقابل نماینده دانمارك مغلوب شد و به مدال نقره دست پیدا کرد. پریسا براتچي در کامپوند انفرادي بانوان و همچنین تیم میکس ایران حذف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.