پیروزي روستوف بدون عزتاللهي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در ادامه بازيهاي هفته ســوم لیگ برتر روسیه روســتوف با نتیجه یک بــر صفر در خانه آمکار به پیروزي رســید. در این بازي که ســعید عزتاللهي، هافبک ایراني روستوف نیمکتنشین بود، الکســاندر زوئف در دقیقه 66 تنها گل مسابقه را به ثمر رســاند. این اولین پیروزي روستوف در فصل جدید لیگ برتر روسیه بود که این تیم را ۴ امتیازي کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.