ريسك بزرگ دژاگه در سال جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محسن آذري نيا ‪Mohsen Azarinia‬

طلوع اشکان دژاگه در تیم ملي آنقدر خوب بود که خیلي زود جايش را در دل هواداران تیم ملي باز کرد. دژاگه بعد از مدتها درخشش در فوتبال روز دنیا، باالخره با حضور کارلوس کیروش روي نیمکت تیم ملي کشورمان، براي حضور در تیم ملي اعالم آمادگي کرد و شروع او در مقابل قطر از سري مسابقات هفته ششم مرحله سوم انتخابي جام جهاني فوتبال 4۱0۲ در ورزشگاه آزادي، يك شروع طوفاني بود. او براي اولین بار در رويارويی با قطر براي تیم ملي به میدان رفت و توانست با به ثمر رساندن دو گل اين بازي را به پايان ببرد و نشان دهد که آمده تا سالها تیم ملي را در قبضه خود داشته باشد.

دژاگه روند خوبش را طي ســالهاي گذشته همواره حفظ كرد و كارلوس كیروش ســرمربي تيم ملي هــم همواره روي او بهعنوان يك مهره تاثيرگــذار و ثابت حســاب باز كــرد. روزهاي بد دژاگه از زماني آغاز شــد كــه اين بازيكن با وجود داشــتن پيشــنهادهاي خوب، راهي ليگ ســتارگان قطر شــد. روزهاي افت و ناكامياش از همان روزها شــروع شــد. بازيكن ســالهاي گذشــته هرتابرلين، ولفســبورگ، فوالم و تيم ملي كشورمان در ســال 2014 در حالي كه در شرايط بسيار خوبي قرار داشت، راهي العربي شد كه البته همزمان هــم انتقادهايی به انتخاب او وجود داشــت. دژاگه در طول دو ســال و اندي كه در ليگ ستارگان حضور داشت در 45 بازي به ميــدان رفت اما حاصل كار او تنها 9 گل بود كه به هيچ وجه راضي كننده نبود. ســال پاياني حضور دژاگه در قطر به ســختي گذشت و اوج ناكامي اين بازيكن خوب تيم ملي كشورمان بود.

مصدوميت و اختالف با سرمربي باعث شد او به هيچ وجه نمايش خوبی نداشــته باشــد و حتي در بيشــتر بازيها غايب بــود و در نهايت اواخر ســال 2016 اين ستاره فوتبال كشورمان ترجيح داد براي هميشــه ليگ ستارگان قطر را ترك كند و اين دوران ناكامي و اين مسابقات را به فراموشي بسپارد. در حالي كه گمانهزنيهاي زيادي درباره انتخاب بعدي دژاگه وجود داشت و حتي صحبتهايی از پيوســتن او به تيمهاي ليگ برتري كشــورمان به گوش ميرســيد، بار ديگر دژاگه ســر از ولفسبورگ در آورد و به تيم سابق خود پيوست.

او كه ليگ ســتارگان قطر را به فراموشــي سپرده بود، با كارشكني اساسي باشگاه قبلياش روبهرو شد و نتوانست براي ولفسبورگ به ميدان برود و البته باز هم مصدوميت به ســراغ او آمد و در نهايــت تنها با يك بازي ايــن تيم آلماني را ترك كرد. شــرايط دژاگه طي يكي دو ســال اخير باعث شــد تا او كمي از تيم ملي دور شود و حاال در ســال جام جهانــي و در روزهايی كه لژيونرهاي فوتبال كشــورمان درخشــش قابل توجهــي در تيمهاي خود دارند، او بدون تيم به ســر ميبرد و البته خبرهايی درباره آمادگي او براي بازيها به گوش ميرســد اما تالشهاي او براي پيوستن به تيمي كه توجه كیروش را هم جلب كند، محسوس اســت. دژاگه در تابستان ســال 2012 با نظر مارتين يول با مبلغي اعالم نشده از ولفسبورگ به فوالم پيوست.

دژاگه در 44 بازي رســمي براي فوالم 6 گل به ثمر رســاند و در مجموع بازيهاي قابل قبول و درخشــاني را در ليــگ برتر انگليس به نمايش گذاشــت. ديدار دوســتانه ولفسبورگ و فوالم بهانهاي بود تا دژاگه درباره تيم ســابق خــود يعني فوالم و حضــور در فوتبال انگليس حرفهايی بزند. او در اين باره گفته بود: «بازي در ليگ برتر انگليس هميشــه روياي من بود. پس از سالها بازي در بوندسليگا، ميخواستم كه در ليگ برتر انگليس بازي كنم. زماني كه در آلمان بودم، بازيهاي باشــگاهي زيادي از انگليس را تماشــا ميكردم. سپس مارتين يول اين فرصت را بــه من داد تا در انگليس بازي كنم و احتماالً آن دو ســال حضورم در فــوالم بهترين بخش دوران حرفهايام بوده است. واقعا از حضورم در فوالم لذت بردم. من دوران فوقالعادهاي با فوالم داشتم، بنابراين ترك اين تيم كار آساني نبود.

واقعا شرايط سخت بود چون فوالم همانند يك باشگاه خانوادگي بود. در همان دو سال آنها واقعا خودشان را در قلب من جاي كردند. هنوز هم فوالم را دنبال ميكنم و همچنان از هواداران فوالم در حســاب كاربــريام در اينســتاگرام پيامهاي زيادي دريافــت ميكنم. تنها ميتوانم بگويــم كه از آنها قدردانــي ميكنم و اميدوارم متوجه شده باشــند كه هميشه با تمام توان در خدمت اين تيم بودم.» حرفهاي دژاگه به خوبي نشان ميدهد كه او برنامههايی در سر دارد.

او بعــد از عــدم موفقيت حضــورش در ولفسبورگ به نظر ميرســد عازم انگليس شود و در تركيــب فوالم به ميدان برود. دژاگه بعد از عدم تمديد قرارداد از ســوي باشگاه ولفسبورگ اين روزهــا در تالش براي عقد قــرارداد جديد است تا در ســال منتهي به جام جهاني انتخاب خوبي داشــته باشد كه از فوالم بهعنوان يكي از گزينههاي جدي اين بازيكن نام برده شــده بود. بايد منتظر ماند و ديد چه سرنوشــتي در انتظار كاپيتان تيم ملي و يكي از ســتارههاي كارلوس كیروش براي موفقيت در جام جهاني روســيه خواهد بود. با توجه به اينكه در سال جام جهاني قرار داريم اين ريسك بزرگي براي دژاگه خواهد بود. حضور او در فوالم شــرايط متفاوتي را براي او رقم خواهد زد.

از يــك طرف كــیروش نــگاه مثبتي به تيمهاي اروپايي و حضور بازيكنان در اين تيمها دارد و از طرف ديگر مشــخص نيست كه اشكان چقدر خواهد توانست در اين تيم انگليسي موفق شــود. او براي حضــور در جــام جهاني 2018 روسيه و بودن در فهرست نهايي كیروش نياز به بازي دارد و البته هيچ تضميني براي بازي كردن دژاگه در تيم سقوط كرده انگليسي نخواهد بود.

دژاگه در 44 بازي رسمي براي فوالم 6 گل به ثمر رساند و در مجموع بازيهاي قابل قبول و درخشاني را در لیگ برتر انگلیس به نمايش گذاشت. ديدار دوستانه ولفسبورگ و فوالم بهانهاي بود تا دژاگه درباره تیم سابق خود يعني فوالم و حضور در فوتبال انگلیس حرفهايی بزند.

دژاگه تماشاگر ویژه شكست فوالم مقابل ولفسبورگ

اشكان دژاگه كاپيتان تيم ملي ايران كه در سالهاي گذشته با بر تن كردن پيراهن دو تيم ولفسبورگ و فوالم با ارائه نمايشهاي ديدني به محبوبيت خاصي نزد طرفداران اين دو باشــگاه دســت پيدا كرده بود، به عنوان ميهمان ويژه در مصاف تداركاتي دو تيم در ورزشــگاه كرايتون كاتج حاضر شــد. حضور اشــكان كــه بهعنوان سورپرايز مسووالن باشگاه فوالم براي طرفداران باشگاه لندني در نظر گرفته شده بود، باعث شد تا هر دو باشــگاه در اقدامي مشترك به قدرداني از زحمات چندين ســاله اين ستاره ايراني براي موفقيــت و افتخارآفرينــي با پيراهــن فوالم و ولفسبورگ بپردازند و تصاويري از اين بازيكن را روي خروجي سايتهاي خود قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.