پاس گل پنالتي و تيرك سردار در يك نيمه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم فوتبال روبینکازان از هفته سوم رقابتهاي لیگ روسیه در ورزشــگاه کازان میزبان آرسنال بود و با نتیجه دو بر يك پیروز شد. در اين بازي ســردار آزمون در نیمه دوم و در دقیقــه 46 به جاي سرخیو ســانچس اسپانیايي وارد میــدان شــد. گلهاي روبیــنکازان را ســانگ در دقیقه 60 و کاکتاس در دقیقه 74 از روي نقطــه پنالتي به ثمر رســاندند. گل دوم تیم روسیهاي روي خطاي پنالتي که روي سردار رخ داد به ثمر رسید.

ســردار همچنین در اين ديــدار يك پــاس گل داد و يك بــار هم تیــرك دروازه حريــف را به لــرزه درآورد. ايگور شوچنکو هم در دقیقه 34 تك گل آرســنال را به ثمر رساند. اين نخستین برد روبین کازان در اين فصل پس از دو شکست متوالي بود.

سايت چمپیونات روسیه در ارزيابي فنــي خود از اين ديدار به ســردار آزمون نمره خوب 7 را داد. سردار آزمون با درخشش خود در نیمه دوم بازي مقدمات پیروزي تیمش را فراهم کرد تا نشــان دهد حفظ او در اين تیم روســي بي جهت نبوده و ســرمربي روبیــنکازان بــه خوبي از تواناييهاي شــاگرد چندين ســاله خود آگاه بوده است. پیش از اين خبرهاي متفاوت و زيادي درباره جدايي آزمون از روبینکازان وجود داشت و البته همواره توسط بردياف تکذيب ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.