احتمال سقوط يك ردهاي تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ردهبنــدي تيمهاي ملي فوتبال جهان هفته آينده 19 مرداد از ســوي سايت فدراســيون جهاني فوتبال، فيفا اعالم ميشود. اين در حالي است كه طي يك ماه گذشــته ميالدي به جز قاره آمريكا و آفريقا، در ســاير قارهها از ديدارهاي ملي چه رســمي و چه تداركاتي خبري نبوده كه بر همين اساس ردهبندي تيمها طبق عملكرد آنها و روندشــان طي 4 ســال اخير محاسبه و ردهبندي ميشــود. گفتني اســت در ماههايي كه ديدارهــاي ملي برگزار نميشود شــاهد كمترين تغييرات در رنكينگهاي فيفا هستيم تا جايي كه امتيازات بيشــتر تيمها و حتي جايگاههايشان به طور تقريبي ثابت ميماند. بر همين اســاس تيم ملي ايران در پايان ماه آگوست ميالدي در امتياز 893 باقي مانده اما از آنجايي كه تيم فوتبال كاستاريكا در اين ماه با افزايش قابل توجه امتياز مواجه شده اين تيم با 918 امتياز تا رده 21 جهان صعود كرده و به همين دليل شــاگردان كیروش در ماه بعدي ميالدي با يك رده سقوط در رده 24 جهــان قرار خواهند گرفت. همچنين در ردهبندي ماه بعدي تيم فوتبال برزيل مجددا به رده اول دنيا بازگشــته و تيم ملي آلمان به رده دوم ســقوط خواهد كرد. اينها پيش بيني رده بندي فوتبال جهان اســت و بايد منتظر ماند و ديد تا چند روز آينده و زمان اعالم رســمي رده بندي فوتبال چه اتفاقي رخ خواهد داد. هرچند همانطور كه گفته شــد تغييرات زيادي را شــاهد نخواهيم بود و با توجه به اينكه در اين زمان كمترين بازيهاي ملي رسمي و تداركاتي را شاهد بوديم، رده بندي چندان تغييري نخواهد كرد. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/۱4 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.