محمدي پاس گل داد، نمره هفت و نيم گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يــاران ميالد محمــدي در تيم احمد گروژني در هفته ســوم ليگ برتر روســيه با غلبه بر دينامو مســكو صدرنشين ليگ شدند. در ادامه رقابتهاي هفته سوم ليگ برتر روســيه، احمد گروژني ميزبان دينامو مسكو بود و با نتيجه 2 بر صفر پيروز شد.

در ايــن ديــدار ميــالد محمدی 90 دقيقه در تركيب تيمش حضور داشــت و پاس گل اول بــازي را براي همتيميهاي خود مهيا كرد. ميترشيئف در دقيقه 80 و رودولفو در دقيقه 83 از روي نقطه پنالتي گل زدنــد. گروژني با اين بــرد 9 امتيازي شــد و در صدر ليگ برتر روســيه ايستاد. سايت چمپيونات روســيه در ارزيابي فني ايــن ديدار به مدافــع ايراني نمره خوب 7 و نيم را داد.

احمد گروژني در شرايطي كه بازيكن ايراني خود را 90 دقيقه در تركيب داشت ســومين برد متوالــياش را در ليگ برتر روســيه به دســت آورد و صدرنشين شد. محمــدي در ســه ديدار گذشــته تيمش حضور داشــته و توانســته عملكرد بسيار خوبي را به نمايش بگذارد.

او كه به خوبي اوضاع تيم ملي را رصد ميكند در تالش اســت شرايط خوب خود را حفــظ كند تا بتواند يكــي از بازيكناني باشد كه در فهرســت كیروش به روسيه اعزام خواهند شد. در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد و محمدي بتواند به همين شرايط ادامه دهد كیروش را وادار خواهد كرد كه او را در ليستش قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.