تيم جهانبخش با برد چهارگله شروع كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال آلكمار هلند در ديداري دوستانه مقابل كامبور در حضور بازيكن ايراني خود به پيروزي رســيد. در ادامه ديدارهــاي دوســتانه فوتبــال در نقاط مختلف جهان، آلكمار ميزبان كامبور بود و با نتيجه 4 بر صفر پيروز شــد. در اين بازي عليرضا جهانبخش در تركيب ثابت تيمش به ميدان رفت. گلهاي اين بازي را وگورســت در دقيقــه 8، ون اوورم در دقيقه 71، دوس سانتوس 81 و استنگس 85 به ثمر رساندند. بازيكن ايراني در اين ديدار بازي درخشــاني از خود به نمايش گذاشــت و موثر ظاهر شــد. جهانبخش در تركيب تيمش جايــگاه ثابتي دارد و حضور كامــل او در ديدارهاي تداركاتي به خوبي نشــان ميدهد كه اين بازيكن فصل پيــش رو را هم پرســر و صدا به ميدان خواهد رفت و ميتواند بازيهاي موفــق فصل گذشــته را درفصل پيش رو نيــز تكرار كنــد. جهانبخش يكي از بازيكنان موثر و ثابت تيم ملي كشورمان به شمار ميرود، اين در حالي است كه او به خوبي ميداند بازيكنان بســياري مترصد تصاحب جايگاه او هســتند و با كوچكترين غفلت جايگاه او در تيم ملي به خطر خواهد افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.