پيروزي خانگي شارلروا در حضور كاوه رضايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يــاران كاوه رضايي در نخســتين بازي فصل جديد ژوپيلــر ليگ بلژيك به پيروزي رســيدند. تيم شــارلروا كه كاوه رضايي، مهاجم فصل قبل استقالل تهران را به خدمت گرفته است در بازي هفتــه اول ژوپيلر ليــگ بلژيك ميزبان كورتريــك بود و بــا نتيجه يك بر صفر به پيروزي دســت يافــت. ديويد پولت، مهاجم 28 ســاله و بلژيكي تيم شارلروا در دقيقــه 11 زننده تنها گل اين بازي بود. كاوه رضايي، مهاجم تيم شارلروا در اين بازي نيمكتنشــين بود و در دقيقه 85 به جاي بديا، بازيكن ســنگالي وارد ميدان شــد. كاوه رضايي مهاجم فصل گذشته استقالل تهران، فصل پيشرو را در اين تيم بلژيكي سپري خواهد كرد و اميدوار اســت بتواند نمايش بهتري در اين تيم داشــته باشد. رضايي تا كنون نتوانســته دقايق زيادي براي شــارلروا به ميــدان برود و فرصــت زيادي براي خودنمايي نداشته است، شروع كاوه در اين تيم با برد ميتوانــد اميدواركننده باشــد، تا اين بازيكن بتواند در تركيب تيمش بيشــتر به ميــدان برود. رضايی فصل گذشته را در استقالل سپری كرد. آبیهای پايتخت تالش زيادی كردند تا او را از رفتن بــه بلژيك منصرف كنند اما كاوه با وجود پيشنهادهای زيادی كه داشــت ترجيح داد برای رسيدن به تيم ملی لژيونر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.