پيامتبريكرييسكميتهپزشكيفيفابهايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميشل دي هوك رييس كميته پزشكي و عضو اجرايي فيفا برای نخســتين كنگره بينالمللــي فوتبــال كلينيــك در ايران با انتشــار پيامي ميگويد: «دوســتان عزيز؛ اجازه دهيد همزمان با برگزاری نخســتين كنگره مهم ساليانه پزشكي فوتبال در ايران، از طرف فيفا به ترويج دهنده پزشــكي فيفا در ايران براي برگــزاري اين كنگره جالب كــه كامال مورد تاييــد و حمايت دپارتمان پزشــكي فيفا اســت، تبريــك بگويم. در ســالهاي اخيــر حقيقتا پزشــكي فوتبال بــه يك نهــاد پيچيــده كــه در دل خود تخصصهاي پزشكي متفاوت در زمينههاي گوناگون را جا داده، تبديل شده است. اين كنگره ميتواند يك موفقيت منحصر به فرد براي شــركتكنندگان در جهــت افزايش اطالعــات و تجربيات خــود در زمينههاي ذكر شــده بوده و همچنين براي سالمت و ارتقای وضعيت فيزيكي ورزشــكاران جوان بســيار مفيد باشد. از طرف فيفا براي شما كنگرهاي بســيار ســودمند آرزومندم و از دكتر زهره هراتيان براي تعامالت و تعهدات مهم و تالشهاي بســياري كه در راستاي گسترش پيام پزشــكي فيفا در ايران دارد تشــكر ميكنم.» كميته پزشــكی فوتبال كشــورمان در ســالهاي اخير پيشــرفت چشمگيري داشــته و توانســته پا به پاي پزشكی فيفا حركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.