طباطبايي: بليت فروشي به شركت توسعه و نگهداري اماكن واگذار ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيد حســن طباطبايي مدير مجموعه ورزشــي آزادي در پاســخ به اين پرسش كه امسال قيمت بليتفروشــي رقابتهاي ليگ برتر فوتبال بر اســاس مصوبه ســال گذشته خواهد بود يا خير، اينطــور توضيح ميدهد: «اين هفته جلســهاي با فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ خواهيم داشــت و قرار بر اين اســت قرارداد قبلي كه فدراســيون فوتبال با شــركت «برهان مبين هوشمند» داشت لغو كند و كار بليتفروشــي را به شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشــي واگذار كند. به هر صورت ما منتظر پاســخ فدراســيون فوتبال هستيم كه هرچه ســريعتر اين جلسه برگزار شــود تا روند عمليات بليتفروشي به شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشی واگذار شود.» او درباره اينكه از ســهم بليتفروشــي چند درصد به باشــگاهها، سازمان ليگ، فدراسيون فوتبال و شــركت توســعه و نگهداري خواهد رسيد، ميگويد: «هنوز به طور دقيق مشخص نيســت كه هر سازمان يا ارگان چه سهمي از بليت فروشي خواهد داشــت اما آنچه مسلم است اينكه باشگاهها بيشترين سهم را از بليت فروشــي خواهند داشــت و ما سعي ميكنيم تنها سهمي كه مربوط به عمليات اجرايي كار بليتفروشي است، به خود اختصاص دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.