حرفهای كفاشيان تكذيب شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد يحيايي، مدير بخــش صادرات شــركت جيوواي ايتاليا ميگويد: «تفاهمي كه از سوي آقاي كفاشيان مطرح شده است، اصال حقيقت ندارد و ما تفاهمي با فدراسيون فوتبال ايران نداشتيم. تازه اين هفته با وكالي خود تفاهم كرديم كه دوباره شكايتمان را به جريان بيندازيــم.» او در خصوص به جريان انداختن دوباره شــكايت شــركت جيووا از فدراســيون فوتبــال ايران اينطــور توضيح ميدهد: «به دليل استفاده نشدن از شركت جيووا از ســوي تيم ملي فوتبال ايران طبق قرارداد با فدراسيون فوتبال اين كشور و البته ضربه زدن به اعتبار شــركتمان، شكايتي از فدراســيون فوتبال ايران داشتيم. از وكالي خود خواســتيم به دادگاه برونــد و بار ديگر پرونده را پيش ببرند.» مدير بخش صادرات شــركت جيووا اشــارهاي بــه صحبتهاي كفاشــيان بهعنوان نايب رييس فدراســيون فوتبال و البته مســوول رسيدگي به پرونده جيووا در اين فدراســيون دارد: «از ســوي فدراسيون فوتبال ايران نه كسي به ما نامهاي داده اســت و نه تفاهمي داشتيم. اينطور كه كفاشــيان ميگويد نيســت و چرا ما نبايد مدعي باشــيم؟ نزديك به يك ميليون يورو به فدراســيون فوتبال ايــران جنس دادهايم كه عالوه بر خســارت اين لباسها، به دنبال خسارت لغو قرارداد هم هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.