فرقي نميكند من بازي كنم ، آقا سيد يا شجاع

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

فوتباليست يعني محمد انصاري. هم خوب فوتبال بازي ميكند، هم اخالق دارد. هم دنبال اليك و فالوور نيست، هم وقتي بحث اقدامات مشترك در فضاي مجازي پيش ميآيد با بقيه همسو نميشود. البته كه حتما محمد انصاري مثل بقيه بازيكنان پرسپوليس بر اساس حق و حقوقش خواهان مطالبات خويش است اما طي دو هفته اخير هيچ صحبتي درباره مسائل مالي و اشاره به مشكالت نداشته است. انصاري از آن دست بازيكنان كمياب در فوتبال ايران است كه در دفاع وسط خوب دريبل ميزند و سختكوش و فداكار در فوتبال است. او اهل غر زدن نيست و در زمين مسابقه تقريبا اصال نق نق نميكند. انصاري فقط 25 سال سن دارد اما انگار از كره ديگري و چند نسل قبلتر به جمع بازيكنان اين نسل فوتبل ايران پرت شده. مدافع پرسپوليس البته اين مصاحبه را هم در زماني كمتر از 5 دقيقه انجام داد چون عجله داشت. بــازي اول را برديــد تا دوبــاره همه از پرسپوليس بهعنوان مدعي قهرماني ياد كنند.

خوشــبختانه مقابل فوالد خــوب كار كرديم و نتيجه هم گرفتيم. فكــر ميكنم در هفتههاي بعد بهتر بازي كنيم و اميدوارم نتايج خوب مان هم تداوم داشته باشد. مطمئنا از حاال نميتوان درباره مدعيان قهرماني حرف زد اما ما براي قهرماني دوباره در ليگ ميجنگيم. خودت از نظر بدني چقدر تا رســيدن به شرايط ايدهآل فصل قبل فاصله داري؟

خدا را شــكر تمرينات خيلي خوب پيگيري ميشود و روز به روز شرايط بهتري پيدا ميكنيم. من هــم مثل بقيه بچهها هر هفته بهتر و بهتر ميشــوم. خدا را شكر نســبت به قبل خيلي بهتر شدهايم. من هم مشكل خاصي در مورد آن مصدوميت قبلي ندارم و الحمدا... در تمرينات حضور دارم.

ظاهرا با وجود شــروع فصل و مسابقات تمرينات بدنســازي همچنان ادامــه دارد، از تمرينات ماركو راضي هستي؟

ماركــو بدنســاز بســيار خوبي اســت كه از تمريناتش واقعا استفاده ميكنيم. دنبال اين هستيم كه هفته به هفته شــرايط بهتري داشــته باشــيم و خواهيــد ديد كه از نظر بدني هم پيشــرفت خواهيم كرد.

تو بعضا خيلي خوب دريبل ميزني و توپ را از فضاهاي تنگ بيرون ميآوري. آيا به صورت حرفهاي در فوتسال فعاليت داشته اي؟ شــما لطف داريــد. بله من هم مثل بيشــتر فوتباليستها در سالن بازي كردهام اما حرفهاي نه. چرا امسال شماره 5 پرسپوليس را انتخاب نكردي؟

آقا سيد كه بزرگتر ما و كاپيتان تيم است. او سالهاي سال در باالترين سطح بازي كرده و من سال پيش و امسال افتخار اين را داشتم كه كنار ايشان بازي كنم و اميدوارم بتوانم همبازي خوبي برايش باشم. شجاع هم كه امسال آمده واقعا ظرفيت بااليي دارد. او فوتباليست خوبي است و اميدوارم به اين روند موفق ادامه دهد.

واقعا شماره پيراهن برايم اهميت ندارد و دنبال اين مســائل نيستم. با همين شــماره 15 به بازي ادامه ميدهم.

شايان مصلح دوســت صميميات در سوپر جام فيكس بود و مقابــل فوالد هم دقايقي بازي كرد. هواداران و رســانهها هم از كيفيت فنياش تعريف ميكنند.

ان شاءا... شايان هم روز به روز پيشرفت كند. او بايد تمريناتش را بيشتر و جديتر دنبال كند تا شرايط بهتري پيدا كند.

در بازي با فوالد و بعد از گل شــجاع، عكس ويژهاي با حضور سه مدافع مياني پرسپوليس ثبت شــد كه مورد توجه قرار گرفت. درباره آن شادي حرف ميزني؟

خب خدا را شــكر كه در تيم ما همدلي وجود دارد و الحمدا... هيچ مشكلي بين بازيكنان نيست و واقعا فرقي نميكند جه كســي بازي كند. آقا سيد كه بزرگتر ما و كاپيتان تيم اســت. او ســالهاي سال در باالترين ســطح بازي كرده و من سال پيش و امسال افتخار اين را داشــتم كه كنار ايشــان بازي كنم و اميدوارم بتوانم همبازي خوبي برايش باشم. شجاع هم كه امسال آمده واقعا ظرفيت بااليي دارد. او فوتباليســت خوبي است و اميدوارم به اين روند موفق ادامه دهد.

برانكو گفته بود دوســت دارد بازيكناني را در تيمش داشته باشد كه چند پسته باشند. مثل خودت كــه در دفاع چپ و مياني بازي ميكني يا ماهيني و ربيع خواه. به نظرت اين مساله چقدر به تيم تان كمك ميكند؟

به نظرم هر بازيكني در هر پســتي كه سرمربي صالح بداند بايد بازي كند و بهترين عملكرد را داشــته باشد. من هم در هر پستي قرار بگيرم دنبال اين هستم كه خوب بازي كنم. مطمئنا داشتن بازيكنان چند پسته هم دســت مربي را باز ميگذارد تــا در مصدوميتها و محروميتها با تركيب مناسب به ميدان برود.

حدود سه هفته تا بازي با االهلي زمان باقي مانده و اين تيم هر روز بازيكنان گرانقيمتي جذب ميكند. فكر ميكني كار ســختي مقابل اين تيم داشته باشيد؟

بايــد اين تيــم را آناليز كنيــم و نقاط ضعف و قوتش را بشناسيم. ان شــاءا... تا زمان بازي با اين تيم شــرايط فني تيم مان بهتر شــود و از اين سد هم عبور كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.