شاهرودي:همبهباشگاهحقميدهمهمبازیكنان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا شــاهرودي با اشــاره به نخستين بازي پرسپوليس و البته اضافه شدن نفرات جديد ميگويد: « فكر ميكنم هر بازيكني در تاكتيــك برانكو قرار بگيــرد خيلي زود خودش را با شرايط وفق دهد.»

پيشكسوت پرسپوليس درباره حواشي كــه پــس از اين ديــدار به وجــود آمد و همينطور مصاحبه طارمي و مســلمان عليه باشــگاه ميگويد:«در اين باره هم به آقاي طاهري و مديريت باشــگاه پرسپوليس حق ميدهم و هم فكر ميكنم كه بازيكنان حق دارند به دنبال پولشــان باشند. به هر حال آنها هم براي تيم زحمت كشيدهاند و روي قراردادي كه بســتهاند حساب باز كردهاند. باشگاه بايد بر اساس توافق پول بازيكنان را بدهد اما گاهي پول در باشــگاه وجود ندارد تا بتوان مطالبات بازيكنان را پرداخت كرد. بازيكنان پرســپوليس در دو سال اخير پول خوبــي گرفتند اما بايد بيشــتر صبر كنند تا باشــگاه بتواند مطالبات آنها را پرداخت كند.»

مدافع چپ ســابق ســرخها در پايان ميگويد: «ما ســه هفته ديگــر يك بازي بسيار سخت در ليگ قهرمانان آسيا داريم. ميتوانيم با برنامهريزي درســت، االهلي را شكست داده و به جمع چهار تيم برتر آسيا صعود كنيم. من توصيه ميكنم كه محسن مســلمان و مهدي طارمي از حواشي دوري كنند و به فكر بازي خود باشند تا انشاءا... ديدار مقابل االهلي را با پيروزي پشــت سر بگذاريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.