فنونيزاده:پول گرفتن از هوادار خوب نیست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسين عبدي درباره محكوميت پرسپوليس در پرونده ژوزه گفــت: «زماني كه من در هيات مديره پرســپوليس بودم، حكم ژوزه را سريع به بخــش حقوقي ابالغ كرديــم و كارها هم خوب پيش ميرفــت. قرار بود باشــگاه قبل از صدور راي نهايي با يك منطق با ژوزه به توافق برســد ولي بعد از آن از باشــگاه رفتم و ديگر نميدانم چه شد.» وي افزود:«قبل از آنكه كار به دادگاه

مرتضي فنوني زاده با اشاره به بازي پرسپوليس مقابل فوالد ميگويد: «يكي از نكات مهم كه برانكــو آن را انجام داد بازي دادن بــه گادوين منشــا بود. اگر بازيكنان پرسپوليس كمي خويشتنداري كنند و به همان اندازه كه به طارمي پاس ميدهند به منشــا هم پاس بدهند باعث خواهد شــد اين بازيكن هــم اعتماد به نفس الزم را پيدا كند و براي پرسپوليس گل بزند.»

پيشكسوت پرسپوليس درباره شانس قهرماني اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا هم گفت: «پرسپوليس كار خيلي سختي پيش رو دارد. همه تيمهايي كه در ليگ قهرمانان باقي ماندهاند شانس بااليي براي تصاحب اين جام دارند. پرســپوليس بايد تمام ابزارش را بــه كار بگيرد تا بتواند از ديدار سختي كه با االهلي دارد بگذرد.»

وي دربــاره احكام دادگاه بينالمللي ورزش عليه باشــگاه پرســپوليس گفت: «ارقام خيلي ســنگيني است كه باشگاه بايد بپردازد. تمام اين پروندهها مربوط به زمان حضور محمد رويانيان است. خوب يا بــدش را كاري ندارم اما واقعا زشــت اســت كه باشگاه هر روز از هواداران پول بخواهد. به نظــرم بايد درباره حق پخش تلويزيوني و مســائل مالي كــه ميتواند باشگاهها را تامين كند فكر اساسي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.