خوردبين: حاشيههاتاثيري در تيم ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمود خوردبين در خصوص برد مقابل فوالد ميگويد: «خدا را شــكر كــه بازي خوبي انجام داديــم و نتيجه خوبي گرفتيم. 2 گل قشــنگ هم زديم و نخســتين هفته براي ما به خوبي ســپري شــد. ما بايد اين روند را ادامه دهيم و فكر ميكنم نســبت به فصل گذشــته كار ســخت تري در پيش داريم.»

خوردبين در مورد اينكه پرســپوليس نســبت به فصل گذشته چه تفاوتهايي كرده، ميگويد: «ما اسكلت اصلي تيم را حفظ كردهايم و چند بازيكن جديد هم اضافه شــدهاند كه بايد در پرسپوليس جا بيفتند. پارسال يك تيم عالي داشتيم و اميدوارم امسال هم مثل فصل گذشته عالي باشيم. مطمئنا شرايط پرسپوليس هفته به هفته بهتر خواهد شد.»

خوردبيــن در خصــوص بــازي هفتــه دوم مقابــل تراكتورسازي كه در تبريز برگزار خواهد شد ميگويد: «براي ما فرقي ندارد كه كجا بازي ميكنيم چون حتي در شهرهاي ديگر هم دنبال برد هستيم. مطمئنا مقابل تراكتورسازي هم به چيزي جز پيروزي فكر نخواهيم كرد.»

خوردبين در مورد اينكه اصليترين حريف پرسپوليس در ليگ چه تيمي اســت ميگويد: «هنوز مشخص نيست كه مدعيــان قهرماني يا رقيبان ما چه تيمهايي هســتند و بايد بازيهــاي ليگبرتر ادامه پيدا كند تا ببينيم شــرايط چگونه پيش خواهد رفت. با اين حال ما براي قهرماني در ليگ تالش خواهيم كرد و ميخواهيم از عنوان خودمان در فصل گذشته دفاع كنيم.»

از خوردبيــن در خصوص حاشــيههاي يك هفته اخير و چالشهايي كه ميان بازيكنان و باشــگاه ايجاد شــده است ســوال ميكنيم كه او ميگويد: «من عالقهاي ندارم در مورد اين مسائل صحبت كنم. فقط اين را ميگويم كه حاشيههاي اخير هيچ تاثيري در روند تيمي پرسپوليس نخواهد داشت و ما با قدرت كارمان را دنبال ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.