هواداران پرسپولیس در یك هفته 74 میلیون تومان کمك کردند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سايت باشگاه پرســپوليس مبلغ و تاريــخ كمكهاي مردمي نوبت قبلي كه از اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود را از خروجي خود برداشت.

مبلغ ايــن كمكها طي ســه ماه گذشــته به روز نشــده بــود و در پايان مشــخص نشــد جمع مبلغ كمكهاي مردمي چقدر بوده اســت اما باشگاه آن طرح را كنار گذاشت و دوباره از هواداران تقاضاي كمك مالي كرد. در واقع بعد از جدي شدن ماجراي ژوزه و نياز بيشتر به پول، باشگاه طي اطالعيهاي از هواداران كمك خواست و حاال ميزان مبلغ جديد كمكهاي هواداري را در ســايت رسمي اعالم كــرده اســت. بر همين اســاس كمكهاي مردمــي از تاريخ 96/5/1 تا ،96/5/7 بــه مبلغ 746/301/778 ريال مشخص شده است. پرسپوليس كمتر از سه هفته براي پرداخت طلب دستياران ژوزه كه بالغ بر 2 ميليارد تومان ميشود زمــان دارد و چيزي حدود 3 تا 4 درصد اين مبلــغ را از طريق هــواداران فراهم كرده اما ظاهرا بــه اين كمكها اميدوار اســت و با اعالم مبلغ فــوق قصد دارد هواداران متمولش را براي كمك رساني تهييج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.