پیراهن آستین کوتاه علیه مسلمان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پيراهنهــاي جديد پرســپوليس كه براي فصل تابستان طراحي و توليد شده همه آستين كوتاه هستند و اين مساله محسن مسلمان را با مشكل مواجه كرده اســت. مسلمان كه همواره به خاطر پوشاندن خالكوبي دست چپش از بلوز استرچ زير پيراهنهاي آســتين كوتاه استفاده ميكرد در ابتداي اين بازي و در گرماي تابستان تهــران هم اســترچ به تن كرده بــود اما بعد از دقايقي از بانداژ روي دســتش اســتفاده كرد و اســترچ را از تن در آورد. مسلمان قبل از شروع بازي هم لحظاتي با زاهدي فر داور ديدار با فوالد صحبت كرد و تقاضايي از او داشت كه ظاهرا رد شد. به نظر ميرســد تقاضاي او درباره لباسش بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.